رای شماره 306 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 18/8/1382

شماره دادنامه: 306

کلاسه پرونده: 82/607

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت8/81/897 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس شعبه هشتم در نامه تقدیمی اعلام داشته است، آقای خسرو فروزنده شاکی پرونده کلاسه 19/80/1217 طی دادنامه صادره به شماره 864 مورخ 20/5/1381 صادره از شعبه نوزدهم دیوان حکم برد شکایت وی صادر گردیده است. رای شعبه بدوی در تاریخ 5/6/81 به نامبرده ابلاغ و او نیز در تاریخ 20/6/82 به دادنامه صادره با نامه معمولی (بدون فرم دادخواست) اعتراض کرده نامه مزبور ثبت و طی پرونده کلاسه ت8/81/721 در شعبه هشتم تجدیدنظر حسب ارجاع تشکیل پرونده می‌گردد از دفتر شعبه اخطار رفع نقص به نامبرده ارسال و اخطاریه در تاریخ 20/7/81 به تجدیدنظر خواه ابلاغ و مشارالیه در تاریخ 23/7/81 نسبت به رفع نقص اقدام و به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است دادخواست تجدیدنظر خواه با ثبت مجدد به شعبه هشتم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد و به کلاسه ت8/81/897 در این شعبه پرونده مستقلی تشکیل می‌شود. مدیر دفتر شعبه بعد از گذشت مهلت رفع نقص طی دادنامه شماره 733 مورخ 12/12/81 به استناد ماده 44 آیین دادرسی دیوان عدالت قرار رد دادخواست صادر می‌نماید و در پرونده متشکله به کلاسه ت8/81/897 نیز بدون اطلاع از پرونده قبلی به دلیل مضی مهلت اعتراض طی دادنامه شماره 226 مورخ 4/8/81 به استناد ماده 30 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می‌گردد. بعد از ابلاغ دادنامه مزبور شاکی در تاریخ 1/10/81 مراتب اعتراض خود را اعلام و تقاضای تجدیدنظر خواهی در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نموده است. با توجه به این که در اصدار دادنامه‌های صادره در این خصوص اشتباه رخ داده است و احیاناً ممکن است موجب تضییع حق شاکی گردد. فلذا تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی و اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را می‌نمائیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که دادنامه بدوی در تاریخ 15/6/81 به شاکی (آقای خسرو فروزنده) ابلاغ شده و نامبرده در مهلت مقرر تقاضای تجدیدنظر نموده که بکلاسه 81/721 در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان ثبت گردیده است بنابراین صدور قرارداد تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامه شماره 226 مورخ 4/8/81 در پرونده کلاسه ت8/81/897 به لحاظ تقدیم تقاضای تجدید نظر خارج از مهلت مقرر قانونی مبتنی بر اشتباه می‌باشد و بدین لحاظ دادنامه مذکور به استناد به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع