رجوع به کفیل جهت رفع تصرف در دعوای تصرف عدوانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

رجوع به کفیل جهت رفع تصرف در دعوای تصرف عدوانی

پرسش

اگر فردی کفالت متصرف عدوانی را بر عهده بگیرد و متهم به حبس تعلیقی و رفع تصرف محکوم شود؛ اجرای احکام کیفری می‌تواند به علت عدم حضور محکوم علیه جهت اجرای حکم رفع تصرف به کفیل مراجعه نماید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار چنانچه برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت داشته باشد جایز و قانونی است؛ لهذا نظریه اقلیت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

نمی توان به کفیل مراجعه نمود؛ زیرا به فرض که کفیل محکوم علیه را معرفی نماید به محض حاضر نمودن محکوم علیه مسئولیت کفیل مرتفع می‌گردد و محکوم علیه می‌تواند از اجرای جنبه ی خصوصی حکم امتناع نماید و نمی توان محکوم علیه را اجبار به اجرا کرد و بایستی بصورت قهری حکم را اجرا نمود.

نظر اقلیت

اگر ضرورت داشته باشد می توان به کفیل مراجعه کرد.

منبع
برچسب‌ها