مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هر یک از طرفین قرارداد مشتمل بر تعهدات طرفینی زمانی استحقاق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد را دارند که در مقام ایفاء تعهدات قراردادی خود بر آمده و نسبت به ایفاء تعهد خود اقدام کرده باشند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی 1 - آقای غ. الف. 2 - خانم م. ب. هر دو با وکالت خانم الف. الف. به طرفیت آقایان 1 - الف. ص. 2 - الف. ص. 3 - ج. ر.پ. 4 - الف. ف. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه.... به شماره پلاک ثبتی... و... قطعات 14 و 15 به شماره پلاک ثبتی....مفروز از.... بخش....تهران هر یک مقوم بر 51/000/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد مقوم بر 58/000/000 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواندگان ردیف سوم و چهارم به عنوان مالکین پلاک یاد شده به شرح قرارداد مشارکت در ساخت به تاریخ 4 / 11 / 1389 ملک خود را جهت احداث بنا در اختیار خواندگان ردیف اول و دوم قرار می‌دهند که آپارتمان مورد دعوی در حصه سازندگان (خواندگان ردیف اول و دوم) واقع و آنان نیز به موجب مبایعنامه عادی مورخه 30 / 9 / 1390 به خواهان‌ها می‌فروشند و مقرر بوده است سند قطعی مورد معامله در تاریخ 30 / 9 / 1391 بالسویه به نام خواهان‌ها شود و بر این اساس به موجب بند 7 ماده 6 قرارداد توافق می‌گردد چنانچه فروشندگان نسبت به انجام تعهد خود اقدام ننمایند روزانه 1/000/000 ریال به عنوان خسارت تاخیر به خریداران پرداخت نمایند که بر این اساس خواهان‌ها با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند و متعاقب این امر با وصول پاسخ استعلام ثبتی و به لحاظ آنکه پلاک یاد شده به نام خواندگان ردیف اول الی چهارم و نیز خانم ع. ش.الف. می‌باشد خواهان‌ها به شرح پرونده کلاسه --- اقدام به طرح دعوی به طرفیت خانم ع. ش.الف. به خواسته اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی هر یک مقوم بر 51/000/000 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی می‌نمایند که پرونده مذکور نیز در تاریخ 26 / 11 / 1393 مورد رسیدگی واقع و پیوست پرونده کلاسه --- می‌گردد علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و نظر به دفاع خواندگان پرونده کلاسه --- ( 1 - الف. ص. 2 - الف. ص. 3 - ج. ر.پ. 4 - الف. ف.) به شرح منعکس در پرونده و از آنجایی که آقایان الف. و الف. ص. با تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت موظف و مکلف به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی بوده‌اند و نظر به احراز وقوع عقد بیع که مورد انکار و تردید نیز واقع نگردیده و توجها به احراز مالکیت خواندگان دادگاه دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 10 - 219 - 220 - 338 - 362 - 1257 از قانون مدنی و 198 - 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام آقایان الف. و الف. ص. به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت مبلغ 075 / 208 / 3 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی و نیز الزام تمامی خواندگان به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان خریداری شده به نسبت سهم مالکیتی خود در حق خواهان‌ها به نحو مساوی صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خانم ع. ش.الف. نظر به اینکه مشارالیها متعهد قراردادی خواهان‌ها نبوده است و اساسا اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی در حیطه وظایف آقایان الف. و الف. ص. به شرح مذکور بوده است لذا دادگاه دعوی را متوجه نامبرده ندانسته مستندا به بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد. در صورت لزوم خواهان‌ها می‌توانند نسبت به باقیمانده سهم مالکیتی نسبت به آپارتمان مورد دعوی به طرفیت خانم ع. ش.الف. با رعایت مقررات طرح دعوی نمایند. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

صالحی

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی 1 - آقای غ. الف. 2 - خانم م. ب. هر دو با وکالت خانم الف. الف. به طرفیت آقایان 1 - الف. ص. 2 - الف. ص. 3 - ج. ر.پ. 4 - الف. ف. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه.. به انضمام پارکینگ و انباری به شماره پلاک ثبتی.... و..... قطعات...و.... به شماره پلاک ثبتی.... مفروز از.... بخش... تهران به انضمام پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد و دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دادگاه در خصوص دعوی مطروحه خواهان‌ها رسیدگی و به شرح دادنامه شماره --- مورخه 29 / 11 / 1393 مبادرت به صدور حکم نموده و لیکن در خصوص یکباب انباری و یک واحد پارکینگ اتخاذ تصمیم نگردیده لذا با عنایت به محتویات پرونده و پیرو دادنامه مذکور با ثابت تشخیص دادن دعوی خواهان‌ها دادگاه مستندا به مواد 10 - 219 - 220 - 338 - 362 و 1257 از قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یکباب انباری و یک واحد پارکینگ مربوط به آپارتمان مورد معامله طبق مفاد قرارداد مورخه 30 / 9 / 1390 توافقات حاصل در آن به نام خواهان‌ها به نحو مساوی صادر و اعلام می‌شود در خصوص خسارت دادرسی سابقا طی دادنامه صدرالاشاره اتخاذ تصمیم شده است حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

صالحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان الف. و الف. شهرتین ص. با ولایت ح. م.ع. به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد کتبی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی... و...... به شماره قطعات.... و.... به شماره پلاک..... مفروز از.... واقع در بخش... تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هر چند تنظیم سند انتقال از آثار وشرایط عقد بیع بوده و از زمره تکالیف مالکین محسوب می‌گردد و با امتناع متعهد از ایفاء تعهد متعهد له می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را خواستار شود لیکن در ما نحن فیه متعاملین برای ایفاء این تعهد تاریخ معینی ( 1391/09/30 ) را مورد توافق قرار داده اند که این تاریخ با توافق آنان به تاریخ دیگری ( 1392/06/30 ) طی صورتجلسه مورخ 1392/02/15 موکول گردیده است که اجرای این تعهد در مقابل تعهد خریداران یعنی بر پرداخت تتمه ثمن معامله بوده است و به تعبیر دیگر تعهد در مقابل متعهد بوده است ثانیا هر چند متعاملین برای تاخیر در انجام تعهد به شرح قرارداد خسارت تاخیر به ماخذ روزانه یک میلیون ریال در نظر گرفته اند لیکن زمانی هر یک از طرفین قرارداد استحقاق دریافت خسارت تاخیر را دارند که خریدار در مقام ایفاء تعهدات قراردادی بر آمده باشند که در دوسیه مطمح نظر تجدیدنظرخواندگان مکلف به تهیه و پرداخت الباقی ثمن معامله در تاریخ معهود بوده اند که مشارالیه دلیلی بر ایفاء تعهد مختص خود مبنی بر تهیه الباقی ثمن و حضور در دفتر خانه مورد ترافع ارائه ننموده‌اند تا با تمسک به آن در مقام الزام طرف دیگر قرارداد به ایفاء تعهد یا مطالبه خسارت قراردادی بر آیند و صرف ارسال اظهارنامه دلالتی بر توافق ندارد بنابر این مادامی که مشارالیهما نسبت به ایفاء تعهد خود مبنی بر پرداخت الباقی ثمن اقدام ننماید استحقاق مطالبه و دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد را ندارند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان‌ها را در این قسمت صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی

محتوای مرتبط (10 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها