مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح شناسنامه از حیث جنسیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اصلاح شناسنامه از حیث جنسیت در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده خانم الف. ب. در دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال.... اصلاح شناسنامه خود را در قسمت جنسیت از آقا به خانم خواستار شده است. شعبه ششم دادگاه عمومی اهواز به موجب دادنامه شماره --- -- 1394/01/24 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره خوانده دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی اهواز به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال به شرحی که در قرار شماره --- -- 1394/01/24 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است صائب تشخیص می‌شود و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

شعبه --- عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمد رضا خسروی

منبع
برچسب‌ها