نظریه مشورتی شماره 7/97/3256 مورخ 1398/01/28

تاریخ نظریه: 1398/01/28
شماره نظریه: 7/97/3256
شماره پرونده: 97-168-3256

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس مکلف است در خصوص وسایلی که در ارتکاب جرم بکار رفته است، دستور قضایی لازم و از جمله دستور متوقف شدن آن را صادر نماید و فرض پرسش (ارتکاب سرقت به وسیله خودرو یا ایجاد حادثه به وسیله آن) نیز از این امر مستثنی نیست، بنابراین صدور دستور توقیف خودروی بکار گرفته شده در ارتکاب جرم که در دسترسی و شناسایی متهم نیز موثر است، فاقد منع قانونی است.

منبع