حدود صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه کیفری استان در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام به سایر اتهامات نیز توامان رسیدگی می‌نماید؛ در این موارد صدور کیفرخواست در رابطه با سایر اتهامات ضروری است.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده پیوست آقای ی.، 15 ساله، در مورخه 12/03/93 شکایتی دایر بر آدم ربایی - ارتکاب لواط به عنف و تهدید و تهیه فیلم مستهجن از عملیات ارتکابی خود به دادگاه کیفری استان زنجان تسلیم می دارد. متهمان ح. و ر. ارتکاب لواط را انکار می نمایند لیکن به ارتکاب تفخیذ اقرار دارند. ح. به شرب خمر اقرار دارد. پزشکی قانونی، با معاینه از شاکی نشانه ای از انجام لواط مشاهده نمی‌نماید. شعبه اول دادگاه کیفری استان با رسیدگی به شکایت شاکی با احراز بزهکاری متهمان در حد تفخیذ هر یک از آنان را به تحمل یک صد ضربه شلاق حدی با حصول علم محکوم می‌نماید ولی در مورد آدم ربایی - تهیه فیلم مستهجن و تهدید با چاقو و شرب خمر و تهیه مشروبات الکلی به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان اعلام نظر می‌نماید. آقای ح. اصالتا و آقای... به وکالت از ر. به رای محکومیت موکلان خود اعتراض نموده و درخواست رسیدگی تجدیدنظری می نمایند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ح. 2 - آقای... به وکالت از آقای ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 15/05/93 دایر بر محکومیت متهمان محکوم علیه موصوف با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهمان در محضر دادگاه در مورد عمل ارتکابی خود بر تفخیذ ایراد و اعتراضی که بتواند موجبات تخدیش حکم تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و لذا با رد اعتراض معترضین مستندا به شق الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته عینا تایید و ابرام می‌گردد. ضمنا در مورد قرار عدم صلاحیت صادره در خصوص اتهام متهمان به شرب خمر و غیره موضوع قسمت دوم دادنامه صادره هر چند وفق رای وحدت رویه شماره 709 دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان در رسیدگی به اتهام اشد متهمان می باید به اتهامات دیگر آنان نیز تواما رسیدگی و اصدار رای نماید لیکن چون اتهامات معنونه مذکور در دادسرا رسیدگی نگردیده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است، بنا به مراتب به نظر شعبه در این مورد ایرادی به نظر نمی رسد و لذا قرار مرقوم نیز عینا تایید می‌گردد.

رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور - مستشار

لشکری - شوشتری

منبع
برچسب‌ها