(1) شرط مراجعه به دیوان عدالت اداری در مطالبه بهای املاک تملک شده توسط شهرداری(2) شرط تعیین هیات کارشناسی در مطالبه بهای املاک تملک شده توسط شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ( 1 )- در دعوی مطالبه بهای املاک تملک یافته توسط شهرداری، مراجعه به دیوان عدالت اداری در صورتی است که وی اصل تملک و تصرف را قبول نداشته و به آن اعتراض دارد. ( 2 )- در دعوی مطالبه بهای املاک تملک یافته توسط شهرداری، هیات سه نفره کارشناسی در ابتدای امر در صورتی تعیین می‌شود که ملک هنوز به تصرف شهرداری درنیامده باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست بانوان و آقای س.ز. و... با وکالت منفردا و مجتمعا آقایان ح.ج. و... به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله روز زمین با احتساب کلیه خسارات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و مداقه در لوایح تقدیمی خوانده نظر به اینکه اولا: مالکیت رسمی خواهان‌ها نسبت به شش‌دانگ پلاک ثبتی مورد ترافع به صورت مشاعی به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره... در نظر دادگاه محرز و مسلم است، ثانیا: بر اساس نظریه کارشناسی نخستین، هیات سه نفره و هیات پنج نفره، کارشناسی که از اعتراض موجه و مدلل طرفین مصون باقی مانده است و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مباینتی ندارد و قابل پیروی می‌باشد بهای عادله روز زمین مورد تصرف به مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان تعیین شده است ثانیا: دفاعیات شهرداری محترم تهران مبنی بر مراجعه خواهان به دیوان عدالت اداری و نیز تعیین هیات سه نفره کارشناسی در ابتدای امر مدلل و موجه نمی‌باشد زیرا ضرورت مراجعه خواهان به دیوان عدالت اداری زمانی است که وی اصل تملک و تصرف را قبول نداشته و به آن اعتراض دارد و هیات سه نفره کارشناسی در صورتی تعیین می‌گردد که ملک هنوز به تصرف شهرداری درنیامده است بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش دانسته و به استناد مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی به میزان 1/092/000 ریال و حق ‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و دستمزد کارشناسی به میزان 28/000/000 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. خواهان مکلف است ما به‌ التفاوت هزینه دادرسی را پیش از صدور اجراییه پرداخت نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مظلومی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. با نمایندگی ن.ن. به طرفیت 1 - س.ز و... نسبت به دادنامه شماره --- - 92/6/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /400719 که به موجب آن نامبرده به پرداخت بهای عادله روز زمین مورد نزاع و پرداخت مبلغ 1/092/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق ‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال هزینه دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجب مخدوش شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود ارائه نموده و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید می‌گردد این رای قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان وند - حسین ‌خانی

منبع
برچسب‌ها