شرایط اعمال ماده 134 در صورت تقلیل مجازات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/08/01
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

شرایط اعمال ماده 134 در صورت تقلیل مجازات

پرسش

با توجه به اینکه بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجرا است، چنانچه مجازات اشد در جریان اجرا تقلیل یابد یا به جهتی قانونی مثل عفو غیرقابل اجرا گردد چه باید کرد؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که محکوم مشمول نهادهای ارفاقی می‌شود حکم اجراء شده تلقی و نوبت به اجرای حکم دوم نمی رسد. نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ذیل ماده 134 مقرر داشته « اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد» بنابراین چنانچه در جریان اجرای حکم مجازات اشد در حال اجرا تقلیل یابد مثلا با اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، یا مشمول عفو شود، مجازات اشد بعدی مقرر در حکم دادگاه اجرا خواهد شد.

نظر اقلیت

تفسیر به نفع متهم این است که بگوییم ترتیب اجرای مجازات اشد ناظر به زمانی است که اجرای مجازات اشد هنوز شروع نشده است و زمانی که مجازات اشد شروع به اجرا شد چنانچه به دلایلی از قبیل اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری یا مشمول عفو یا آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات، این مجازات غیرقابل اجرا شود یا تقلیل یابد نوبت به مجازات اشد بعدی نمی‌رسد، اگر قائل به این تفسیر نباشیم در فرض تعیین مجازات‌های متعدد برای مجرم و اعلام گذشت شاکی در جرائم دارای مجازات اشد این گذشت هیچ‌گونه تأثیری نخواهد داشت و اثر اجرایی ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری از بین می‌رود. از سوی دیگر وقتی مجازات اشد در جریان اجرا مشمول عفو می‌شود یا اینکه مجرم با آزادی مشروط یا تعلیق اجرای باقی مانده مجازات از زندان آزاد می‌شود، مجازات اشد اجرا شده تلقی می‌گردد و موجه به نظر نمی‌رسد که با وجود حکم آزادی مشروط مجازات اشد یا تعلیق اجرای آن به سراغ مجازات اشد بعدی جهت اجرا برویم. بنابراین تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شدن مجازات اشد مصرح در ماده 134 ناظر است به مرحله قبل از شروع به اجرای مجازات اشد.

منبع
برچسب‌ها