تکلیف دادگاه در صورت صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای بانک ت. به طرفیت شهرداری و الف. به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 14/47137/518 مورخ 1389/08/19 و اجراییه شماره 11708 به شماره پرونده --- ب/ 1/90 صادره از الف. بدوا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فوق کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها مستقر در شهر تهران می‌باشد لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 910640 مورخه 1391/06/18 صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته ابطال پیش آگهی شماره 14/47137/518 مورخه 1389/08/19 و اجراییه شماره 11708 اصدار یافته مخالف قانون و مقررات موضوعه است زیرا دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه شماره 699 مورخه 1386/03/22 دعوی مطروحه را در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری دانسته لیکن به‌ جای اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت به صدور قرار رد آن هم به جهت عدم استماع دعوی نموده است لذا آنگاه که دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند لزوما می‌بایست با رعایت بند 1 ماده 84 و صدر ماده 89 از قانون آیین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذی‌صلاح با رعایت ماده 28 از قانون مرقوم را صادر نماید. لذا دادگاه ضمن نقض قرار معترض ‌عنه پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا نسبت به صدور قرار قانونی اقدام نماید. این رای قطعی است.

دادرس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سلطانیان - امانی شلمزاری

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

برچسب‌ها