ماده 9 آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها

در صورتی که تخلفات موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- با اصلاحات بعدی صورت گیرد، فرد یا افراد متخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.