در صورتی که تخلفات موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی صورت گیرد، فرد یا افراد متخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.