فرجام خواهی در دعوای الزام به امضاء صورت جلسه تفکیکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای الزام به امضا صورت جلسه تفکیکی و اصلاحی سند مالکیت، مالی محسوب می‌شود و تا زمانی که مهلت تجدیدنظر منقضی نشده نمی توان نسبت به آن درخواست فرجام نمود هرچند که حق تجدیدنظرخواهی را ساقط کرده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای س.ط. فرزند مرحوم سید م در تاریخ 1392/06/26 دادخواستی به طرفیت آقای م.الف. فرزند ر تقدیم نموده و الزام خوانده به حضور در اداره ثبت اسناد و املاک تبریز جهت امضا صورت جلسه تفکیکی و اصلاحی مربوط به صدور ورقه مالکیت وی برای طبقه 4 احداثی بر روی پلاک‌های ثبتی... و... و... و... فرعی --- واقع در بخش --- تبریز را به جبران خسارات دادرسی تقاضا دارد. پرونده از طریق شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تبریز به کلاسه --- مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور دادنامه شماره --- - 27/9/92 دایر به محکومیت خوانده منتهی گردیده است. حکم صادره حضوری و قابل تجدیدنظر بوده و در تاریخ 4/10/92 به محکوم علیه (آقای م.الف.) ابلاغ شده است. محکوم علیه نامبرده به تاریخ 1392/10/25 در اعتراض نسبت به رای مذکور ضمن اعلام اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، دادخواست فرجامی تقدیم نموده است. متعاقبا پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارداده شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

تاریخ ابلاغ رای شماره --- - 1392/10/27 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تبریز به محکوم علیه، 1392/10/04 بوده و رای مذکور در تاریخ تقدیم دادخواست فرجامی ( 1392/10/25 ) وصف «قطعیت»; را نداشته است. بدین ترتیب چون شرط «قطعیت»; موضوع صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی محقق نشده است، بنا به مراتب و به علت غیرقابل فرجام خواهی بودن رای فوق الاشعار، شعبه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. مقرر است دفتر پرونده را برای اقدام مقتضی به مرجع ذی ربط اعاده نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

عبداله پور - میرمجیدی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها