تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۱۰۴

پیام: موضوع اعاده دادرسی فقط احکام قطعی صادره از دادگاه ها است، لذا نسبت به قرارهای صادره از دادگاه نمی توان تقاضای اعاده دادرسی کرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. به اتهام ایراد ضرب ‌و جرح عمدی به خانم م. و آقای ه. به اتهام ایراد ضرب ‌و جرح عمدی به خانم ر. به‌ موجب دادنامه شماره ۹۰۸- ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ دادگاه عمومی جزایی... بزه­کار تشخیص شده و دادگاه به استناد موادی از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آنان را به پرداخت دیات صدمات واردشده در حق شاکیان محکوم کرده است. نام­بردگان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان... ارجاع گردیده و این شعبه به لحاظ این ‌که دیه تعیین‌شده کمتر از خمس دیه کامل است، رأی دادگاه نخستین را قطعی تشخیص داده و طبق دادنامه شماره ۱۴۵۳- ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ قرار ردّ تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است. آقای الف. به وکالت محکومٌ­ علیهما با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور از رأی اخیر(دادنامه شماره ۱۴۵۳- ۱۳۹۲/۱۰/۰۹) به استناد بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که رأی مورد درخواست اعاده دادرسی مشتمل بر قرار ردّ تجدیدنظرخواهی است و با عنایت به این‌که مقررات اعاده دادرسی ناظر به احکام و منصرف از قرارهاست، بنابراین به لحاظ خروج درخواست از شمول مقررات اعاده دادرسی قرار ردّ آن را صادر و اعلام می‌نماید.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی