اعاده دادرسی نسبت به قرارهای صادره از دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: موضوع اعاده دادرسی فقط احکام قطعی صادره از دادگاه ها است، لذا نسبت به قرارهای صادره از دادگاه نمی توان تقاضای اعاده دادرسی کرد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ع. به اتهام ایراد ضرب ‌و جرح عمدی به خانم م. و آقای ه. به اتهام ایراد ضرب ‌و جرح عمدی به خانم ر. به‌ موجب دادنامه شماره --- - 1392/07/12 دادگاه عمومی جزایی... بزه‌کار تشخیص شده و دادگاه به استناد موادی از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی 1392 آنان را به پرداخت دیات صدمات واردشده در حق شاکیان محکوم کرده است. نام‌بردگان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان... ارجاع گردیده و این شعبه به لحاظ این ‌که دیه تعیین‌شده کمتر از خمس دیه کامل است، رای دادگاه نخستین را قطعی تشخیص داده و طبق دادنامه شماره --- - 1392/10/09 قرار ردّ تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است. آقای الف. به وکالت محکومٌ‌ علیهما با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور از رای اخیر(دادنامه شماره --- - 1392/10/09 ) به استناد بندهای 4 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که رای مورد درخواست اعاده دادرسی مشتمل بر قرار ردّ تجدیدنظرخواهی است و با عنایت به این‌که مقررات اعاده دادرسی ناظر به احکام و منصرف از قرارهاست، بنابراین به لحاظ خروج درخواست از شمول مقررات اعاده دادرسی قرار ردّ آن را صادر و اعلام می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع
برچسب‌ها