نظریه مشورتی شماره 7/97/3058 مورخ 1397/12/07

تاریخ نظریه: 1397/12/07
شماره نظریه: 7/97/3058
شماره پرونده: 97-168-3058

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره 1 ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که تا زمانی که شاهد، عذر موجه برای عدم حضور خود داشته باشد، نمیتوان وی را جلب نمود؛ اگر چه برای مرتبه دوم و حتی بیشتر احضار شده باشد./ح

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)