عدم تصریح به وکیل دادگستری در وکالت نامه رسمیقلمرو حق توکیل مندرج در وکالت نامه رسمیلزوم درج اختیار انتخاب وکیل دادگستری در وکالت نامه رسمی(مدنی)

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که موکل به واسطه وکالت نامه رسمی به وکیل نیابت در مراجعه به دادگستری و همچنین وکالت در توکیل را به نحو مطلق اعطا کرده باشد؛ هم ناظر به انتخاب وکیل دادگستری بوده و هم انتخاب وکیل مدنی می‌باشد. اگر در وکالت نامه رسمی(مدنی)؛مراجعه به محاکم و دادگاه‌ها در قلمرو اختیارات وکیل تصریح شود و حق توکیل نیز داشته باشد؛ به منزله حق انتخاب وکیل دادگستری است و لزومی به درج اختیار انتخاب وکیل دادگستری نیست؛ زیرا مراجعه به محاکم از طریق دخالت وکیل دادگستری میسور است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1390/03/08

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ها آقایان م. د. و الف. گ. با وکالت آقای ع. ع. به طرفیت آقای ح. مردانیان به خواسته صدور حکم به خلع ید از یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و خسارت دادرسی نظر به محتویات پرونده توجها به عدم حضور خوانده دعوی و دفاع از دعوی مطروحه حسب مدارک و مستندات تقدیمی ازجمله استعلام ثبتی به عمل آمده در پرونده 87/505/82 حوزه 505 شورای حل اختلاف و نیز ارائه کپی مصدق دو فقره سند مالکیت تقدیمی دلالت بر مالکیت مشاعی خواهان ها بر رقبه فوق التوصیف دارد نظر به اینکه دلیلی بر اذن و مجوز تصرف خوانده از یک باب مغازه از پلاک ثبتی مارالذکر باشد به دادگاه ارائه نشده است بنابراین به نظر دادگاه ادعای خواهان ها معمول به صحت بوده مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از یک باب مغازه موصوف و هزینه دادرسی بمبلغ 1/025/000 هزار ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادرو اعلام میگردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین محکمه میباشد سپس وفق مقررات ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- موسی کریمی آهندانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/19

قرار دادگاه

در خصوص واخواهی آقای ح. م. با وکالت مع الواسطه آقای غلام عباس ناجی با وکالت خانم الف. ش. به طرفیت واخواندگان دعوی آقایان آقای م. د. و الف. گ. با وکالت آقای ع. ع. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره --- صادره از این دادگاه نظر به اینکه سمت وکیل واخواه در طرح دعوی سمت وی محرز نیست چرا که نامبرده با اعطای وکالت مدنی شماره 23649 مورخه 73/11/05 دفتر خانه 89 تهران بدون اینکه اختیار تعیین وکیل دادگستری داشته باشد به عنوان وکیل واخواه طرح دعوی نموده و ضرورت تصریح مورد وکالت مزبور در وکالتنامه مدنی اعطایی مستندا به مواد 20 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- موسی کریمی آهندانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/19

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ح. مردانیان با وکالت مع الواسطه خانم ها ز. ز. و الف. ش. به طرفیت آقایان م. رادور و الف. گلاب از دادنامه شماره --- مورخ 94/3/19 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مفادا صدور قرار رد دعوی نسبت به اعتراض واخواهی نامبردگان از دادنامه غیابی شماره 217/90 آن شعبه بوده وارد و موجه می‌باشد.زیرا در وکالتنامه مدنی شماره 23649 مورخ 73/11/5 تنظیمی در دفترخانه شماره 89 تهران حق توکیل اختیارات وکیل اولیه به غیر به نحو مطلق داده شده و از آنجایی که مراجعه اختیارات وکیل اولیه به غیر به نحو مطلق داده شده و از آنجایی که مراجعه به محاکم و دادگاه‌ها در صدر اختیارات وکیل به وی اعطاء گردیده به حکم ظاهر و اینکه مراجعه به محاکم از طریق دخالت وکیل دادگستری میسور است متبادر به ذهن آن است حق توکیل هم ناظر به انتخاب وکیل دادگستری بوده و هم وکیل مدنی دیگر لذا دادگاه توجها به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی اعتراض واخواهی به شعبه محترم بدوی عودت می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسین آژیده - یوسف رمضانی

منبع
برچسب‌ها