نظریه مشورتی شماره 7/96/2878 مورخ 1396/11/23

تاریخ نظریه: 1396/11/23
شماره نظریه: 7/96/2878
شماره پرونده: 96-16/10-1532 ح

استعلام:

با توجه به ماده 232 و 233 ق.آ. د. ک در صورتیکه حکم دادگاه متضمن پرداخت دیه توسط پزشک بوده و پزشکی را بیمه مسئولیت مدنی نموده باشد آیا امکان اخذ و وصول دیه متعلقه در چارچوب شرایط بیمه از شرکت بیمه مربوطه به عنوان متعهد ثالث می‌باشد یا خیر؟ و در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت آیا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه و پرداخت حقوق صدمه دیده میسر است یا خیر؟ در خصوص بیمه اجباری اشخاص ثالث و در اجرای قانون بیمه اجباری دارندگان وسایط نقلیه موتوری موضوع چگونه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص وصول دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل بیمه‌نامه، ناظر به مواردی است که به لحاظ وجود حکم قطعی علیه شرکت بیمه‌گر و یا اقدام ارادی از سوی شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت، امکان وصول محکوم‌به یادشده از بیمه فراهم باشد، بنابراین، در صورت فقدان حکم قطعی علیه شرکت بیمه‌گر و عدم اقدام ارادی از سوی شرکت یا د شده، موضوع از شمول مقررات صدرالذکر خارج است و در این خصوص تفاوتی نمی‌کند که محکوم‌علیه پزشک یا راننده‌ای باشد که مسئولیت مدنی خود را بیمه نموده است.

منبع