ادعای اعسار محکوم علیه بعد از توقیف مال

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر مالی بابت محکوم به(مهریه) توقیف شده باشد، دعوی اعسار محکوم علیه، تا تعیین تکلیف مال توقیف شده محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ل. به طرفیت خانم ز. ع. به خواسته صدور حکم به تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/18 این دادگاه به این توضیح که بر اساس دادنامه مذکور خواهان را به پرداخت تعداد 120 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه خوانده محکوم شده و اکنون با ادعای عدم توانایی مالی در پرداخت آن تقاضای تقسیط محکوم به را نموده و به استشهادیه پیوست دادخواست و شهادت شهود استناد کرده است. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده در پرونده اجرایی سهم الارث خواهان در پلاک ثبتی.... شهر دماوند را توقیف کرده تا از محل فروش آن مهریه خود را اخذ نماید و حسب ادعای وی سهم خواهان از بابت پلاک مذکور کفاف مهریه را نمی دهد. لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند

محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ل. به طرفیت خانم ز. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه اول صادره از شعبه دادگاه حقوقی دماوند که به موجب ان حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به مهریه صادر شده است با توجه به اینکه بابت مهریه مال توقیف شده است تا تعیین تکلیف مال توقیف شده وبا توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها