نظریه مشورتی شماره 7/95/2158 مورخ 1395/08/26

تاریخ نظریه: 1395/08/26
شماره نظریه: 7/95/2158
شماره پرونده: 1531-1/168-95

استعلام:

چنانچه قاضی شورای حل اختلاف در پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف اظهارنظر قضایی و اتخاذ تصمیم نموده است آیا درسمت جایگاه دادیار دادسرا نیز می‌تواند در امر کیفری همان پرونده (موضوع پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف) اظهارنظر کند یا خیر؟ ضمناً از موارد رد دادرسی می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آن جا که به دلالت ماده‌ی 424 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به بند ت ماده‌ی اخیرالذکر، و با توجه به صراحت عبارت... در همان امر کیفری مذکور در این بند، شرط مردود دانستن قاضی دادسرا، اظهارنظر ماهیتی در موضوع معنونه در پرونده‌ی کیفری است، در حالی که در فرض سوال، قاضی دادسرا در مقام قاضی شورای حل اختلاف به پرونده حقوقی رسیدگی کرده است، بنابراین به لحاظ عدم تحقق شرط مذکور در بند ت ماده‌ی موصوف، و با لحاظ این که موارد رد دادرس حصری می‌باشد، مورد از موارد رد دادرس نبوده و قاضی دادسرا می‌تواند به پرونده کیفری رسیدگی نماید./

منبع