امکان احضار متهم به عنوان مطلع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/09
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

امکان احضار متهم به عنوان مطلع

پرسش

آیا احضار متهم به عنوان مطلع صحیح است؟

نظر هیئت عالی

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عناوین متهم، شاکی، مطلع و شاهد دارای معانی خاص خود و مجزای از یکدیگرند و لذا احضار متهم (مشتکی عنه) به استناد قانون مزبور به عنوان مطلع به صرف این که دلیلی بر علیه او وجود ندارد، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری سمنان، در حدود فوق الذکر مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار بدون دلیل افراد تخلف انتظامی است؛ فلذا تا قبل از جمع آوری و یقین به وجود دلایل نمی توان افراد را احضار نمود.

نظر اقلیت

احضار فرد به عنوان متهم صحیح است؛ نهایتاً اگر دلایل کافی برای صدور قرار تامین نبود با توجه به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در صورت وجود دلایل کافی می توان قرار تامین صادر نمود، فلذا اگر دلایلی که جهت احضار کافی بود و جهت صدور قرار تامین کفایت نداشت، قرار تامین صادر نمی گردد.

منبع
برچسب‌ها