تجدیدنظرخواهی از رأی غیابی(ملاحظه:انتهای رای نامفهوم است بنظر کلمه انقضی جا افتاده در صورت صلاحدید انتهای پیام تایید شود.)

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه شاکی از رای غیابی که ابلاغ واقعی نشده است تجدیدنظرخواهی نماید،دادگاه تجدیدنظر با حفظ حق تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده را به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید تا پس از ابلاغ واقعی در صورت واخواهی اقدام قانونی نماید و چنانچه مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکومیت غیابی منقضی شد پرونده را مجددا به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/23

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان الف. ر. و آقای م. ع.دائر بر معامله معارض موضوع شکایت آقای ر. ه.الف.با وکالت آقای م. م. بدین شرح که متهمین به ترتیب نسبت به دو دستگاه خودرو به شماره شاسی... و...به موجب اسنادرسمی حق رهن به شاکی واگذار ومتعاقبا به موجب اسناد رسمی همین خودروها را به افراد دیگر فروخته و تملیک نموده اند، دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده از جمله تحقیقات دادسرای محترم منتهی به صدور کیفرخواست، ملاحظه تصویر اسناد حاکی از معاملات معارض، عدم حضور متهمین برای دفاع وسایر قرائن وامارات بی شائبه موجود ضمن احراز بزهکاری هریک از متهمین را مستندا به ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک به تحمل 10 سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و با انقضاء موعد ظرف 20 روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دوتهران- علیرضا قاسمی ساغند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/24

رای دادگاه

در این پرونده آقای م. م. به وکالت از آقای ر. ه.الف. طی لایحه ای اعتراض خود را از دادنامه شماره --- مورخ 95/05/23 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که مبنی بر صدور حکم بر محکومیت آقایان م. ع. و الف. ر. با اتهام کلاهبرداری (معامله معارض)هرکدام بتحمل 10 سال حبس تعزیری با اعمال شاقه بوده تقدیم دادگاه بدوی نموده و حسب الارجاع پرونده به این مرجع ارسال گردیده است آنچه مورد اعتراض وکیل شاکی خصوصی واقع گردیده موضوع عدم توقیف خودروهای موضوع شکایت بوده است پرونده مورد رسیدگی و مطالعه واقع گردیده نظر به اینکه دادنامه مذکور از جهت محکومیت متهمین مذکور غیابی بوده و حق واخواهی برای نامبردگان در دادگاه محترم بدوی محفوظ است و اظهارنظر در این مرحله تجدیدنظرخواهی امکان از بین رفتن آن مرحله واخواهی را مخدوش می‌سازد و لذا با حفظ حق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مقرر میدارد دفتر از آمار کسر و عینا اعاده گردد تا پس از ابلاغ واقعی در صورت واخواهی اقدام قانونی معمول در غیر این صورت در هرحال چنانچه منجربه مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکومیت غیابی گردیده النهایه پرونده مجددا به همین مرجع ارسال گردد این تصمیم قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها