درخواست طلاق به دلیل ترک انفاق پس از صدور گزارش اصلاحی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت انجام توافق بین زوجین و صدور گزارش اصلاحی در خصوص پرداخت نفقه، الزامات و تعهدات قبلی طرفین منتفی می‌شود؛ بنابراین دیگر مبنائی برای استناد به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تحقق شرط ضمن عقد وجود ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

از این قرار میباشد که آقای ا. ن. به وکالت از خانم ف. خ. دادخواستی به طرفیت آقای م. ص. به خواسته صدور حکم طلاق در اعمال وکالت منعقده در سند نکاحیه به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد تقدیم دادگاه عمومی مشهد نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خواهان برابر سند نکاحیه مورخ 1388/01/27 با خوانده ازدواج نموده و مدتی است که خوانده سرناسازگاری گذاشته و در پرونده دیگری بکلاسه --- مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی مشهد محکوم بپرداخت نفقات خواهان شده و با وجود برگ جلب سیار، امکان الزام وی بپرداخت نفقات خواهان وجود نداشته و چون خوانده تمام شروط ضمن عقد را پذیرفته است لذا تخلف وی از شرط ضمن عقد محرز بوده و تقاضای صدور حکم طلاق به شرح ستون خواسته گردیده و فتوکپی‌های: 1 - سند ازدواج رسمی شماره....- 1388/01/27 تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج شماره...مشهد مشعر بر وقوع عقد نکاح دائم فیمابین ف. خ. و م. ص.. 2 - شناسنامه ف. خ.. 3 - برگ جلب مورخ 1391/01/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی مشهد در مورد م. ص. به لحاظ محکومیت بپرداخت بهای 114 عدد سکه بهار آزادی. 4 - دادنامه مورخ 1391/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مشهد دائر بر محکومیت آقای م. ص. بپرداخت نفقه جاریه خانم ف. خ. از قرار ماهیانه 150 هزار تومان از تاریخ 1391/01/06 به مدت یک سال در حق وی و تهیه مسکن مستقل و اثاث البیت در حق مشارالیها با توجیهات منعکس در دادنامه مزبور را ضمیمه عرضحال تقدیمی مینماید.مجتمع خدمات راهنمائی و مشاوره شماره یک دادگستری مشهد به موجب نامه مورخ 1391/11/04 به عنوان سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد در موضوع اختلاف زوجین اعلام میدارد که با توجه به بررسیهای به عمل آمده، در حال حاضر زوجین مذکور از موارد مناسب مشاوره نمیباشند.پرونده امر در تاریخ 1391/11/14 جهت رسیدگی بشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه، دعوت به دادرسی میگردند.در تاریخ 1392/02/11 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده تشکیل شده و وکیل خواهان اظهار میدارد که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی بوده و با توجه به اینکه خوانده کلیه شروط عقد را پذیرفته و در پرونده دیگری که در همین شعبه (شعبه --- ) مطرح بوده محکوم بپرداخت نفقات خواهان شده و در پرونده اجرایی برگ جلب سیار خوانده بابت نفقات بیش از 6 ماه صادر شده و صدور برگ جلب خوانده بابت نفقه خواهان، تخلف از شروط ضمن عقد بوده و تقاضای طلاق در اعمال وکالت مذکور در سند نکاحیه را داشته و خواهان به علت مشخص شدن نوع طلاق، یک سکه از کل مهریه خود را که 114 عدد میباشد در قبال طلاق بذل نموده و زوجین فرزند مشترک نداشته و جهیزیه خواهان در پرونده جداگانه مطالبه شده و خواهان حامله نبوده و نفقه ایام گذشته را هم نمیخواهد.-- خوانده نیز اظهار میدارد که عروسی گرفته و دنبال خواهان رفته و او نیامده و خانه گرفته و کارشناس هم تایید کرده ولی خواهان نیامده و حاضر به طلاق نبوده و ادعای خواهان را قبول ندارد.دادگاه در جلسه مزبور، پرونده اجرایی مربوط بپرونده کلاسه --- را از اجرای احکام مورد مطالبه قرار میدهد.وکیل خوانده با ابراز فتوکپی‌های صورتجلسه تنظیمی توسط مامورین کلانتری مبنی بر عدم حضور زوجه به هنگام اجرای حکم تمکین و گزارش کلانتری...... دائر بر تایید گزارش مامورین مذکور و گواهی دادورز شعبه --- دادگاه عمومی مشهد مشعر بر واریز مبلغ 5200000 ریال توسط م. ص. به حساب سپرده دادگستری و قبض تودیع مبلغ فوق در وجه اجرای احکام، مدعی نشوز زوجه و عدم تمکین وی میگردد.در تاریخ 1392/03/16 پرونده اجرایی کلاسه --- /910372 مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و محتویات آن در صورتمجلس دادگاه بدین توصیف منعکس میگردد که حاکی از اینستکه آقای م. ص. بپرداخت نفقه جاریه زوجه‌اش خانم ف. خ. از مورخه 1391/01/16 و تهیه مسکن و اثاث البیت محکومیت یافته و با رای تجدیدنظر قطعی گردیده و اجراییه صادر شده و با گزارش مامورین مبنی بر عدم وجود مال در تاریخ 1391/10/16 برگ جلب وی صادر و از ناحیه محکوم علیه دادنامه قطعی (گزارش اصلاحی) مبنی بر تهیه مسکن مستقل و اثاث البیت در تاریخ 1391/04/04 پیوست پرونده اجرایی شده که در تاریخ 1391/10/10 نه مسکن و نه اثاث البیت مورد تایید قرار نگرفته و حسب گزارش کارشناس در تاریخ 1391/11/28 از اجرای احکام شعبه --- نامه‌ای به اجرای احکام شعبه --- ارسال که با توجه به اینکه زوجه در تمکین زوج نیست استحقاق نفقه را ندارد و وکیل زوج نفقه تا تاریخ 1391/04/20 را تودیع و برگ جلب محکوم علیه کان لم یکن شده است.-- ضمنا فتوکپی نظریه آقای ج.ص.د. به عنوان دادورز شعبه --- اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی، اجمالا مبنی بر عدم تایید منزل قبلی و تایید منزل جدید تعرفه شده توسط زوج برای زوجه و عدم تایید اثاث موجود در منزل جدید، تهیه شده و ضبط پرونده میگردد.وکیل زوجه (خانم ف. خ.) طی لایحه‌ای که در تاریخ 1392/04/11 تقدیم دادگاه نموده است با تقدیم گواهی پزشکی در مورد عدم بارداری زوجه، اعلام میدارد که خواهان مدت 5 ماه با خوانده زندگی مشترک داشته و مدخوله است و خواهان حاضر شده صرفا یک سکه از کل مهریه خود را که تعداد 114 عدد سکه میباشد در قبال طلاق بزوج بذل نماید.در تاریخ 1392/04/11 در اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده، قرار ارجاع امر بداوری صادر میگردد.آقای ح.ع. خ. (داور زوجه) به موجب نظریه مورخ 1392/04/20 تقدیمی به دادگاه اعلام میدارد که با تلاش زیاد و نصایح فراوان زوجین حاضر بزندگی مشترک نمیباشند و نظر خود را بر طلاق اعلام میدارد که هر چه سریع تر حکم طلاق صادر شود.آقای م. ص. (داور زوج) نیز طی نظریه مورخ 1392/04/23 خویش اعلام میدارد که در طول سال 1391 دو مرتبه به درب منزل زوجه مراجعه نموده و با پدر و مادر او صحبت کرده که با هم سازش کنند و زوجه گفته که از ایشان بدش میآید و نمیخواهد با ایشان زندگی کند و با مادر او هم صحبت کرده و باو گفته که دخترت را بیچاره نکن و مادر زوجه گفته که شما برای دختر من ناراحت نشو من فکر آنجا را هم کردم.شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره --- - 1392/04/29 در خصوص دادخواست خانم ف. خ. به طرفیت آقای م. ص. به خواسته صدور حکم طلاق به علت تخلف از شروط ضمن العقد، با توجه بمحتویات پرونده و احراز علقه زوجیت دائمی بین خواهان و خوانده و از آنجا که زوج کلیه شروط ضمن العقد را گواهی و امضا نموده و حسب پرونده اجرایی آن دادگاه (شعبه --- ) پس از محکومیت زوج بپرداخت نفقه جاریه از تاریخ 1391/01/16 و تهیه مسکن و اثاث البیت در تاریخ 1391/10/16 برگ جلب صادر و در تاریخ 1391/10/10 مسکن و اثاث البیت، مورد تایید کارشناس قرار نگرفته و در مورخه 1391/11/28 از اجرای احکام شعبه --- نامه‌ای به اجرای احکام آن دادگاه (شعبه --- ) بدین مضمون ارسال که با توجه به عدم تمکین زوجه استحقاق نفقه را ندارد که با وصف مذکور تخلف از بند یک شروط ضمن العقد محرز گردیده و با توجه به نظریه داوران و سایر قرائن و شواهد موجوده در مجموع دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1119 و 1129 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده، حکم به مطلقه ساختن زوجه از قید زوجیت خوانده با شرایط مذکور در دادنامه مزبور صادر می‌نماید.دادنامه فوق از ناحیه آقای م. خ. به وکالت از آقای م. ص. (زوج) مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی حسب دادنامه شماره --- - 1392/10/17 با توجه با اینکه تجدیدنظر خواه نسبت به نفقه زوجه مرتکب تخلف شده است چون با صدور حکم الزام به پرداخت نفقه اقدام به پرداخت آن نکرده است، حکم جلب وی صادر و پس از پیگیری لازم و پس از استقرار حق برای زوجه بر اساس شرط مندرج در سند نکاحیه نسبت به پرداخت محکوم به نفقه اقدام کرده است که موثر در مقام نیست و تجدیدنظر خواهی زوج بگونه‌ای نیست که خللی به اساس رای وارد نماید لذا با رد تجدیدنظر خواهی، مبادرت به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته می‌نماید.دادنامه مذکور از ناحیه آقای م. ص. با وکالت آقای م. خ. مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور (این شعبه) مطابق دادنامه شماره --- - 1393/05/29 اجمالا به لحاظ اینکه اقتضاء داشته است که اولا با ملاحظه پرونده اجرایی مورد مطالبه نسبت به ایضاح این امر که آیا زوجه وجه محکوم به موضوع نفقه و اجراییه صادره را دریافت داشته است یا خیر ؟ و ثانیا- با توجه بمحتویات پرونده از زوجه و وکیل وی در باب توجیه دقیق خواسته خویش توضیحات دقیق اخذ می‌ گردیده و ثالثا - در دادنامه صادره با وصف صراحت شرط مندرج در عقد نامه و مقررات ماده 1129 قانون مدنی که مستند دادگاه بدوی و متعاقبا مرجع تجدیدنظر یاد شده قرار گرفته و مغایر با استنباط دادگاه میباشد استدلال مقتضی معمول نگردیده است لذا پرونده امر را از جهات مرقوم واجد نقص در انجام تحقیقات و رسیدگی دانسته و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی مجدد را به دادگاه تجدیدنظر صادر کننده آن ارجاع مینماید.شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مقام رسیدگی بعد از نقض در تاریخ 1393/07/01 پرونده موضوع محکومیت آقای م. ص. را از اجرای احکام مدنی مورد مطالبه قرار داده و طرفین را دعوت به رسیدگی می‌نماید. در تاریخ 1393/08/05 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با حضور زوجه و وکیل وی تشکیل شده و وکیل زوجه خلاصتا اظهار میدارد که خواسته زوجه به شرح دادخواست تقدیمی بوده و تقاضای صدور حکم طلاق در اعمال وکالت منعقده در سند نکاحیه جهت اجرای صیغه طلاق میگردد و برداشت یا عدم برداشت نفقه واریزی از سوی زوج پس از 2 ماه از تاریخ صدور برگ جلب بابت بیش از 6 ماه نفقات زوجه در تاریخ 1391/12/06 در حق ایجاد شده برای زوجه خلل به تخلف زوجه از شروط ضمن عقد وارد نمیسازد و پس از صدور برگ جلب، عملا تخلف محرز است هر چند نفقه واریزی از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بوده و به نوعی به نیت جلوگیری از اعمال حق زوجه بوده است و زوج قصد اذیت و آزار زوجه را داشته و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را مینماید.در تاریخ 1393/10/16 پرونده‌ های استنادی مورد ملاحظه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی قرار گرفته و مندرجات آن به طور خلاصه در صورتمجلس تنظیمی منعکس میگردد که: (طبق رای 00664 - 1393/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی مشهد، آقای م. ص. به پرداخت نفقه محکوم شده است در 1391/09/14 اجراییه صادر شده است وی از 1396/01/06 (ظاهرا تاریخ مذکور مبتنی بر سهو قلم است.) به مدت یک سال به پرداخت نفقه و تهیه مسکن محکوم شده است. کلانتری در تاریخ 1391/10/12 گزارش نموده، کسی در محل حضور نداشته و مالی جهت توقیف از طرف محکوم لها معرفی نشده است وکیل زوج تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی و بازداشت محکوم علیه را نموده است در تاریخ 1391/10/16 برگ جلب صادر شده است. طبق دادنامه شماره --- - 1391/04/04 شعبه --- دادگاه عمومی مشهد گزارش اصلاحی صادر شده است زوج مکلف شده ظرف بیست روز مسکن و اثاث البیت در شان زوجه تهیه و پس از تایید دادگاه زوجه در منزل تهیه شده ساکن و در تمکین زوج قرار گیرد.طبق اجراییه مورخ 1391/06/21 در پرونده اجرایی --- /207 زوجه مکلف به تمکین از زوج و ساکن شدن در منزلی که از ناحیه زوج تهیه میگردد شده است. در 1391/11/28 اجرای احکام گواهی نموده است که منزل تهیه شده تایید شده و خانم ف. خ. تمکین ننموده و از نظر این اجرای احکام ناشزه محسوب و حق نفقه ندارد. چون تا تاریخ 1391/04/20 نفقه پرداخت شده است (مبلغ 5200000 ریال) حکم جلب محکوم علیه منتفی شده است ( 1392/12/06 ). پرونده مطلب دیگری ندارد. رفع نیاز شد اعاده شود.).نهایتا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بر اساس دادنامه شماره --- - 1393/10/16 تجدیدنظر خواهی آقای م. ص. را نسبت به دادنامه --- - 1392/04/29 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد را وارد اعلام میدارد زیرا صرفنظر از اینکه شرط ضمن عقد مبنی بر عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، محقق شده است یا خیر و صرفنظر از اینکه استدلال دادگاه نخستین که مبتنی بر توجیه و تفسیر تحقق شرط ضمن عقد میباشد، با استناد قانونی آن مطابقت ندارد، اصولا با توجه با اینکه پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج بپرداخت نفقه و طی مراحل اجرایی و حتی صدور برگ جلب محکوم علیه، بعدا به موجب دادنامه --- - 1391/04/04 (چهار روز پس از محکومیت زوج بپرداخت نفقه) صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد گزارش اصلاحی بین طرفین صادر شده که متضمن الزام زوج به تهیه مسکن و اثاث البیت در شان زوجه در مدت بیست روز بوده و متقابلا زوجه هم مکلف به تمکین از زوج و ساکن شدن در آن منزل گردیده است، دیگر مبنائی برای استناد به محکومیت زوج بپرداخت نفقه و تحقق شرط ضمن عقد وجود ندارد چرا که انجام توافق بین طرفین و صدور گزارش اصلاحی بر اساس آن، الزامات و تعهدات قبلی طرفین منتفی شده و به تبع آن استناد به شرط ضمن عقد (عدم پرداخت نفقه) هم جایگاهی نخواهد داشت بنا به جهات گفته شده، تجدیدنظر خواهی را با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (بندهای ج و ه-) منطبق دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته، رای بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر مینماید.دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ 1393/10/27 بوکیل خانم ف. خ. ابلاغ واقعی شده و خانم ف. خ. به موجب دادخواستی که در تاریخ 1393/11/16 در دفتر دادگاه صادر کننده دادنامه مذکور به ثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از آن نموده و دفتر دادگاه یاد شده پس از انجام اقدامات قانونی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به فرجام خواهی معموله، باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات عرضحال فرجام خواهی تقدیمی و لایحه جوابیه آقای م. خ. به عنوان وکیل فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهند گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ف. خ. از دادنامه شماره --- - 1393/10/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که متضمن نقض دادنامه شماره --- - 92/4/29 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد و مشعر بر اعلام بطلان دعوی بدوی اقامه شده از ناحیه مشارالیها به خواسته صدور حکم طلاق در اعمال وکالت مندرج در سند نکاحیه مستندیه، به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد بکیفیت منعکس در دادنامه صدرالذکر و پرونده امر میباشد، در خور پذیرش نیست زیرا از ناحیه فرجام خواه نسبت بدادنامه فرجام خواسته تعرض موجه و خاصی که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته و مندرجات دادخواست فرجامی تقدیمی نامبرده نیز علاوه بر عدم اتکاء بدلیل و تکرار مطالبی که در مرحله سابق دادرسی نیز عنوان شده و ملحوظ نظر دادگاه صادر کننده رای فوق‌الاشعار واقع گردیده است، با التفات به جهات موجهه مصرح در دادنامه معترض عنه، به گونه‌ای هم نیستند که خدشه یا خللی باساس رای یاد شده و مبانی استنباط قضایی و تشخیص دادگاه تجدیدنظر مذکور که مبتنی بر ارزیابی دلائل موجود و ابرازی و اظهارات و مدافعات زوجین و وکلای آنان و لحاظ پرونده‌های متشکله فیمابین آنان به شرحی که در صورتمجلس تنظیمی مرجع تجدیدنظر مذکور انعکاس دارد و بالاخص عدم تحقق شرط معهود فیمابین زوجین مترافعین و زوال آن از طریق اقدام معموله زوجه به نحویکه در پرونده مذکور است و مجموع محتویات پرونده امر، اصدار یافته است، وارد ساخته و مخالفت آن را با موازین شرعی و مقررات قانونی مدلل نموده و یا نقض آن را ایجاب نمایند علیهذا مستندا بمادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد فرجام خواهی معموله فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته موصوف ابرام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سعید جنتی - احمد حضرتی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها