الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک توقیفی قبل از رفع توقیف مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/06

رای دادگاه

در خصوص دعوی 1 - آقای ف.الف. ر.ع.الف. فرزند ش. 2 - خانم ز. ر.ت. فرزند ع. با وکالت خانم ل. ط.ت. به طرفیت 1 - اداره کل مسکن و شهرسازی.... به مدیریت دکتر ف. و. 2 - شرکت تعاونی ه.به طرفیت مدیر تصفیه آقای م. ع. ا. 3 - خانم ن.ت. ق. فرزند ع.الف. 4 - آقای ص. س. فرزند م. 5 - آقای ن. ر.ب. فرزند ف.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک نسبت به پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی مقوم به 51/000/000 ریال، ارزش منطقه ای ملک 31/500/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی، قطع نظر از ماهیت و وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره....- 1394/02/05 پلاک مرقوم در بازداشت قرار دارد و با توجه به اینکه هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده باطل و بلااثر است دعوی خواهان قبل از رفع مانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت رسیدگی را ندارد، لذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت موجود صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.الف. ر. ع. و ز. ر.ت. با وکالت ل. ط.ت. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان.....-شرکت تعاونی ه.-نی. ق.- ص. س. - ن. ر.ب. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/06 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی.....فرعی از......اصلی به لحاظ بازداشت بودن پلاک مذکور وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها