تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۹۹

پیام: فراهم کردن مسکن برای زندگی مشترک زوجین، شرط پذیرش دعوای الزام به تمکین نیست؛ بلکه در صورت صدور حکم الزام به تمکین، اجرای این حکم منوط به فراهم کردن مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.الف. شغل کارگر به طرفیت خانم ط.ف. به خواسته الزام به تمکین با توجه به محتویات پرونده رابطه زوجیت اصحاب دعوی محرز است. خواهان در مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۵ در حضور دادگاه کتباً اعلام نموده که مکانیک ماشین‌آلات راه‌سازی هستم، توان اجاره‌کردن منزل در تهران را ندارم و تقاضای مهلت یک ماهه را از دادگاه نموده است. لکن با مضی مهلت، اقدامی در این خصوص ننموده است. لذا چون شرایط و مقدمات تمکین فراهم نیست، دادگاه مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به عدم ثبوت دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران - پاداش اصل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت همسرش خانم ط.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۲ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر الزام زوجه بازگشت به منزل شوهرش و تمکین از وی محکوم به بطلان اعلام شده‌است، نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می‌کند که تجدیدنظرخواه در منزل مشترک زندگی کرده و در تمکین شوهرش باشد، دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع یا عذر موجه و یا مظنه خوف ضرر اقامه نشده‌ است و از طرفی اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد؛ با لحاظ مراتب مذکور و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده و مخالف با موازین شرعی است. لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور نقض می‌شود. و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، حکم الزام زوجه به بازگشت به منزل زوج و تمکین از وی صادر می‌گردد. النهایه اجرای این حکم منوط به فراهم شدن مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - موسوی