مطالبه خسارات دادرسی از خواهان

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای که منتهی به حکم به بی حقی خواهان می‌گردد، خوانده در صورتی می‌تواند خسارات مربوط به اقامه دعوی را از خواهان مطالبه کند که دعوی مطروحه واهی بوده و خواهان نسبت به محق نبودن خود علم داشته باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای الف. الف. با وکالت آقای م. الف.الف. به طرفیت خواندگان آقایان 1 - الف. ف. 2 - ز. ر. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 84/120/000 ریال به انضمام مطالبه خسارت ناشی از دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته: احتراما با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار می رساند در پرونده کلاسه --- مطروحه در شعبه --- دادگاه حقوقی طرح دعوی واهی از طرف خواندگان که طی دادنامه --- مورخه 15/2/92 منجر به صدور رای محکومیت موکل به طور غیابی گردید، با توجه به اینکه قبل از اجرای حکم تتمه ثمن معامله را موکل به صندوق دادگستری واریز نموده بود، تقاضای واخواهی نمودم، متاسفانه ریاست محترم شعبه --- با وجود اینکه گواهی اجرای احکام مبنی بر تودیع تتمه ثمن معامله در تاریخ 1384/11/24 قبل حکم به صندوق دادگستری تودیع نموده بود توجهی ننموده و موکل را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 24/11/84 الی 1390/09/08 که به میزان یک میلیاردودویست و دو میلیون ریال( 202/000/000/1 ) ریال نموده که از دادنامه فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و از طرف شعبه --- دادگاه تجدیدنظر دادنامه صادره به علت اینکه خلاف قانون بوده نقض و رای به ابطال دادخواست صادر گردید. به علت دعوی واهی خواندگان در مرحله واخواهی مبلغ 18/030/000 ریال و مرحله تجدیدنظر 18/030/000 ریال و مبلغ 48/060/000 ریال طبق تعرفه حق الوکاله وکیل پرداخت نموده و متضرر شده به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای شایسته مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت وارده با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله مورد استدعا می‌باشد.خواندگان در مقابل خواسته خواهان ایراد یا دفاعی ارائه ننموده‌اند نظر به محتویات پرونده از جمله ملاحظه دادنامه شماره --- مورخ 13/05/92 صادره از شعبه --- دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران و نیز دادنامه شماره --- مورخ 15/12/93 صادره از شعبه --- دادگاه محترم عمومی تهران و نیز تصویر وکالتنامه اعلامی از سوی م. ی اکبری سابق در پرونده شعبه --- دادگاه عمومی وحقوقی تهران،دادگاه دعو ی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198/515/519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت جمعا به مبلغ 84/120/000 ریال بابت خسارت ناشی از طرح دعوی سابق و نیز پرداخت مبلغ 400/749/1 ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی در پرونده شعبه و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خوهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- غلامعلی راستیان نیا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی واخواهی 1 . آقای الف. ف. 2 . آقای ز. ر. به طرفیت واخوانده: آقای الف. الف. فرزند غ. با وکالت آقای م. الف.الف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/05/28 این دادگاه با عنایت به اینکه واخواه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد را اعلام و ارائه ننموده‌اند علیهذا دادگاه واخواهی به عمل آمده را متکی به دلیل نداسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی صورت گرفته دادنامه معترض عنه را عینا تائید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استا ن تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- غلامعلی راستیان نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ف. و ز. رضایی به طرفیت الف. الف. از دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که در تایید دادنامه غیابی 564/93 همان شعبه اصدار یافته وطی آن تجدیدنظرخواهان‌ها در مرحله نخستین محکوم به پرداخت 84/120/000 ریال متساویا ومستند به مواد 515 قانون آیین دادرسی مدنی شده اند وارد تشخیص ودادنامه مورد اعتراض با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق داشته ودر خور تایید نمی‌باشد چراکه اولا:در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر شده که خوانده در شرایطی می‌تواند مطالبه خسارت وارده را بنماید که دعوی مطروحه واهی باشد ومدعی علم به غیر محقق بودن خود داشته باشد ثانیا:با توجه به دادنامه های صادره از شعبه --- بدوی در دو مورد طی دادنامه های 237/91 ودادنامه حضوری 111/92 همان شعبه تجدیدنظرخوانده محقق شناخته شده است -بنابر این واهی بودن دعوی بنا بر دادنامه های اخیر الذکر ومحق شناخته شدن آنها اثبات نمی گردد ثالثا:تجدیدنظرخوانده هیچ دلیلی ارائه نداده است که مثبت عالم بودن مشار الیها بر بی حقی آنها باشد فلذا به استناد ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه اصداری قرار رد دعوی نخستین صادر واعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

منبع
برچسب‌ها