مرجع صالح به رسیدگی جرایم مطبوعاتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/16
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع

مرجع صالح به رسیدگی جرایم مطبوعاتی

پرسش

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت کدام مرجع است؟

نظر هیئت عالی

به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری یک مرکز استان رسیدگی می‌شود، لهذا دادسرای در معیت آن یعنی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان عهده دار وظایف دادسرا است.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق با آن، در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری 1، کلیه وظایف دادسرا، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم نهاده شده است و با توجه به اینکه کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، مربوط به مرحله دادگاه می‌باشد و در مرحله رسیدگی و تعقیب در دادسرا، تشریفات خاصی پیش بینی نشده است، بنابراین موضوع در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به مفاد ماده 26 و 302 و 305 قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق آن بزه در صلاحیت دادگاه کیفری 1 مرکز استان قرار داده شده است و با توجه به پیشینه قانون گذاری و نیز حساسیت های موجود و تشریفات خاص در رسیدگی به این گونه جرائم، دادسرای صالح، دادسرای مرکز استان می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها