الزام به اخذ پایانکار درفرض صدور حکم تخریب

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه به دلیل تخلفات ساختمانی ملکی، حکم تخریب آن در کمیسیون های بدوی وتجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری صادر شده باشد، مادامی که آرای مذکور نقض نشده، دعوی اخذ پایانکارشهرداری وصورتمجلس تفکیکی ثبتی نسبت به این ملک، با تعذر قانونی روبرو بوده و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. ش.ص. فرزند ن.الف. به طرفیت 1 . خانم ه. الف.م. 2 . خانم ن. س. فرزند الف. 3 - آقای م. غ.ز. با وکالت آقای ک. گ. مبنی بر الزام به اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی با خسارات دادرسی، دادگاه عنایت به کپی مصدق قرار داد عادی فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و نیز قرار داد فی مابین خواندگان و تعهد خوانده بر انجام آثار ناشی از بیع و اینکه متعاقدین ملزم به رعایت شرایط و آثار ناشی از بیع صحیح می‌باشند و خواندگان دلیلی بر انجام تعهد ارائه ننموده و اصل بر عدم انجام موقع تعهد می‌باشد، علی هذا دعوی خواهان وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی ثبتی صادرو اعلام می دارد. ضمناٌ پرداخت هزینه های اجرایی حکم و نیز هزینه دادرسی طبق تعرفه بر عهده خوانده ردیف اول می‌باشد در خصوص قسمت دیگری از خواسته خواهان مبنی بر الزام به تنیم سند رسمی عنایت به پاسخ استعلام ثبتی و بازداشت ملک موجبی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد لذا به استناد مواد 2 و 89 ه. ن قانون قرار رد دعوی صادرو اعلام می‌گردد. رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول غیابی و قابل واخواهی و در خصوص سایر خواندگان حضوری و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رحیم محمدی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ن. س. وآقای م. غ.ز. باوکالت کماندار گوزلی نسبت به آن بخش از رای شماره --- مورخ 94/5/25 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان وثالث به الزام به اخذ پایان کار شهرداری وصورتمجلس تفکیکی ثبتی آپارتمان واقع بر پلاک ثبتی --- بخش --- تهران تجدیدنظرخواهی از آن جهت وارد وموثر است که با توجه به وجود تخلفات ساختمانی ملک وصدور حکم تخریب واحدها در کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری وعدم ارائه مستند ومدرکی دائر بر نقض آراء مذکور صدور حکم به اخذ پایان کار شهرداری وبالمآل صورتمجلس تفکیکی ثبتی در وضع موجود دارای تعذر قانونی بوده فلذا ضمن نقض این بخش از رای معترض عنه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای بدوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام میگردد در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. شوشتری به طرفیت تجدیدنظرخواهان فوق الذکر نسبت به بخش دیگر رای معترض عنه مشعر بر صدور قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور تجدیدنظرخواهی وارد وموثر نبوده زیرا علاوه بر استدلال دادگاه بدوی با توجه به تعذر مذکور در فوق قرار معترض عنه مطابق مقررات صادر گردیده فلذا به استناد ماده 353 قانون مارالذکر عیناٌ تایید میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی

منبع
برچسب‌ها