نحوه تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/08/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

نحوه تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانک

پرسش

آیا در فرض تخلیه بانک در مورد عین مستأجره، حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانک تعلق می‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

چنان‌چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باشد با توجه به این‌که بانک‌ها عملیات تجاری انجام می‌دهند و تاجر محسوب می‌شوند و بند (7) ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانک‌ها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرّحه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد. در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود.

نظر اتفاقی

با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده 1 از قانون تجارت و صدر بند (7) ماده 2 قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان‌چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمی‌‌توان حق کسب و پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می‌کند و می‌توان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد.

منبع
برچسب‌ها