نظریه مشورتی شماره 7/97/3374 مورخ 1398/02/02

تاریخ نظریه: 1398/02/02
شماره نظریه: 7/97/3374
شماره پرونده: 97-186/1-3374

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ اینکه اصولاً منظور از سگ ولگرد، در عرف سگی است که فاقد صاحب باشد، بنابراین در فرض سوال که چنین سگی در داخل شهر، شخصی را مصدوم نموده باشد، مورد مذکور اولاً فاقد عنوان مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه خسارت و دیه، با عنایت به ذیل بند 15 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی، هرگاه احراز شود شهرداری از اجرای وظایف قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و قصور ورزیده باشد، در این صورت بر اساس قواعد عام مسئوولیت مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 295 و تبصره 2 ماده 514 قانون مجازات اسلامی 1392، میتواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، مسئوول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده است

منبع