نظریه مشورتی شماره 7/96/2154 مورخ 1396/09/14

تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2154
شماره پرونده: 96-26-908

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که سرقفلی توقیف شده، ولی به علت عدم اذن مالک، امکان مزایده و استیفای محکوم‌به از محل آن، وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست بازداشت محکوم‌علیه برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بنماید که در این صورت، بازداشت محکوم‌علیه بلااشکال است.

منبع