ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌ بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌ بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.