تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۸۲

پیام: اقرار به شرب خمر نزد قاضی دادسرا فاقد اعتبار است و باید نزد قاضی دادگاه باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م.، مبنی بر شرب خمر، با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۳ تهران و توجه به دفاعیات بلا وجه متهم در جلسه دادگاه که به جهت فرار از مجازات مطرح نموده است و با عنایت به حصول علم و یقین بر بزهکاری وی به واسطه وجود دلایل و قرائن و امارات متقن ازجمله اقاریر صریح و مقرون به واقع وی در جریان دادرسی و در نزد بازپرس محترم شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه ۳ تهران و هم چنین گواهی پزشکی قانونی به وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن نامبرده ناشی از شرب خمر و نهایتاً دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک منجر به تصادف با موانع ایجاد شده جهت تعمیرات ساختمانی بزهکاری اش محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد مواد ۲۱۱ و ۲۶۴ و ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم محکومیت وی به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً نظر به شدت قبح عمل ارتکابی از سوی وی به شرح گزارش اولیه پلیس مبنی بر رانندگی در وضعیت خطرناک باوجود درصد بالایی از الکل در بدن نامبرده منجر به تصادف در ساعات نیمه شب از باب تکمیل مجازات به استناد بند ث از ماده ۲۳ و ماده ۳۱ از قانون فوق الذکر نامبرده به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۶۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل ۸۰ ضربه تازیانه به اتهام شرب خمر صادر گردیده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در نزد محکمه منکر شرب خمر گردیده و با عنایت به این که دادگاه محترم بدوی با استناد به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی احراز نموده است که تجدیدنظرخواه شرب خمر نموده است و این در حالی است که مستند علم اظهارات وی در دادسرا ذکر گردیده است و با توجه به این که مطابق ماده ۲۱۱ قانون فوق الذکر علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که در نزد قاضی مطرح می‌شود و در مانحن فیه متهم در نزد قاضی محکمه منکر شرب خمر بوده و اظهارات وی در دادسرا نیز با در نظر داشتن تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون موصوف فاقد اعتبار است و مفاد پرونده افاده علم و یقین قضایی نمی نماید. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی