شرایط تجویز ازدواج مجدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف صدور حکم تمکین زوجه موجب پذیرش دعوی تجویز ازدواج مجدد نیست و باید توان مالی زوج نیز در اداره دو زندگی مستقل احراز شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ح. به‌ طرفیت خانم الف.م. به خواسته اجازه ازدواج مجدد با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره... تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... تهران، نظر به اینکه به موجب تصویرمصدق دادنامه شماره --- - 1393/02/30 صادره از این شعبه که متضمن الزام خوانده به تمکین از خواهان می‌باشد و برگ اجرایی پیوستی جملگی بیانگر عدم تمکین خوانده می‌باشد و از سوی مشارالیها نیز ایراد و دفاعی نیز به عمل نیامده است. لذا دعوی اقامه شده مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مادتین 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حکم بر تجویز ازدواج مجدد خواهان برای یک بار صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مطلبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.م. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/05 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای م.ح. به ‌طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه --- حکم به تجویز ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که دادگاه محترم با توجه به صدور حکم تمکین و برگ اجرایی پیوستی دعوی تجدیدنظر خوانده را وارد و علی‌رغم استناد به مادتین 16 و 17 قانون حمایت خانواده سال 1353 که طی آن قانونگذار به منظور حفظ کیان خانواده 2 شرط اساسی را مد نظر قرارداده که در مانحن‌ فیه با فرض پذیرش تحقق شرط اول با صدور حکم تمکین شرط دوم منعکس در مواد مرقوم در توان مالی زوج در اداره 2 زندگی مستقل محقق نمی‌باشد چرا که همانطوری که تجدیدنظرخواه نیز بدان اشاره نموده به‌ موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/21 صادره از همان شعبه دعوی اعسار طرح که مورد اجابت داده قرار گرفته لذا در پرونده مذکور تجدیدنظر خوانده اقرار به عدم توان مالی خود اذعان نموده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد ماده 197 از همان قانون حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی - موسوی - ارژنگی

منبع
برچسب‌ها