تکلیف مدعی اعسار پس از صدور حکم قطعی بطلان اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و ابلاغ آن به مدعی اعسار، دادگاه دیگر تکلیف به صدور اخطاریه رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی ندارد و مدعی اعسار باید نسبت به ابطال تمبرهزینه دادرسی این مرحله اقدام کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت آقای ب. ن. به طرفیت خانم الف.الف. ف.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/31 صادره ازسوی این شعبه که با توجه به نسخه دوم اخطار رفع نقص ابطال تمبر هزینه دادرسی که در مورخ 1393/06/19 به وکیل تجدیدنظرخواه ابلاغ شده که نسبت به رفع نقص اقدام نماید و پس از ابلاغ قطعیت دادنامه رد اعسار به تجدید نظر خواه هیچگونه مبادرتی به رفع نقص ننموده مستنداٌ به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی فوق را صادر واعلام می‌گردد. این قرار ظرف مدت 20 روز پس ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

علائی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ج. با وکالت ب. ن. به طرفیت خانم الف.الف. ف.ن. نسبت به دادنامه --- - 94/1/16 صادره از شعبه صد و هشتاد و سوم دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه نسبت به تجدید نظر خواهی بر دادنامه --- - 1393/04/31 صادره از شعبه مذکور تجدید نظر خواهی شده و تجدید نظر خواه در قبال اخطار به رفع نقص از باب هزینه دادرسی اخطار شده است که تجدید نظر خواه در قبال آن دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده است که وفق دادنامه --- - 1393/09/08 صادره از شعبه صد و هشتادو سوم دادگاه عمومی تهران حکم به بطلان آن صادر شده است و طی دادنامه --- - 1393/11/25 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته است که مراتب به تجدید نظرخواه وفق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است نظر به اینکه در مواد 502 الی 514 قانون آیین دادرسی مدنی که در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است مقرره ای که بر اساس آن پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به مدعی اعسار دادگاه تکلیف به صدور اخطاریه رفع نقص بر پرداخت هزینه دادرسی باشد وجود ندارد، ماده 54 قانون مذکور که با توجه به ماده 356 همان قانون در مرحله تجدید نظر نیز مراعات خواهد شد نیز مربوط به صدور اخطار رفع نقص به دادخواستی که به دادگاه تقدیم می‌شود که مدیر محترم دفتر دادگاه نیز در این راستا اخطاریه صادر شده است که به شرح فوق بیان گردیده و این صدور اخطاریه ارتباطی به صدور اخطاریه پس از صدور حکم قطعی ندارد علی هذا با توجه به اینکه تجدید نظر خواه با صدور اخطاریه بر پرداخت هزینه دادرسی مطلع از عدم پرداخت هزینه دادرسی از جهت نقص آن بوده است و دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را تقدیم نموده با ابلاغ حکم قطعی بر وی مکلف بوده است هزینه دادرسی را ابطال نماید و موجبی بر صدور اخطاریه نبوده که وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ملاک را تاریخ ابلاغ دادنامه می داند موید آن است علی ای حال تجدیدنظر خواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده با رد تجدید نظر خواهی به استناد قسمت اخیر تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها