رای شماره 260 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 258/81

شاکی: دادرس وقت شعبه اول دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 76/1864 شعبه اول دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 28 مهر 1381

شماره دادنامه: 260

مقدمه: دادرس وقت شعبه اول دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، با بررسی و ملاحظه پرونده 76/1864 شعبه اول هر چند که مقصود و مراد از ذکر رای مورخ 1376/11/11 در دادنامه همان رای مورخ 1376/01/11 هیات حل اختلاف بوده و اشتباهاً 1367/11/11 در رای ذکر گردیده النهایه معتمداً به نظر مشاور قضایی وقت و بدون دقت اقدام به صدور رای گردیده و تصور شده که رای مورخ 1376/01/11 حل اختلاف رای موخرالصدور است و حال آنکه خواسته شاکی اجرای آن بوده و ابطال رای شماره 23 مورخ 1376/06/11 که موخر صارد شده می‌باشد. بنا به مراتب در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع هیات عمومی دیوان را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

خواسته شاکی اعتراض به رای شماره 23 مورخ 1376/06/11 هیات حل اختلاف کار و اجرای رای مورخ 1376/01/11 بوده ونسبت به رای اخیرالذکر اعتراضی به عمل نیاورده است. در حالی که شعبه اول بدوی دیوان نسبت به رای شماره 23 مورخ 1376/06/11 تصمیمی اتخاذ ننموده و رای مورخ 1376/01/11 را مطمح نظر قرار داده است. بنابراین با احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه هفتم بدوی ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع