رای شماره 314 مورخ 1381/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 218/79

شاکی: رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت8/81/194 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 3 آذر 1381

شماره دادنامه: 314

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، پرونده آقای علی فایضی در شعبه 11 دیوان عدالت اداری مطرح و به لحاظ اینکه خواسته‌های عنوان شده از ناحیه شاکی منشاء و مبنای مختلف داشته ‌است به استناد ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به دادنامه شماره 880 مورخ 1379/07/27 صادر گردیده است. بر همین اساس شاکی نامبرده فوق خواسته‌های خود را تفکیک و تقاضای گروه و مزایای آن را طی پرونده کلاسه ت8/81/195 و خواسته دیگر خود را مبنی بر رای هیات رسیدگی بتخلفات اداری طی پرونده کلاسه ت8/81/194 مطرح کرده که در هر دو دادخواست به جهت اینکه مبلغ بیست هزار ریال تمبر باطل کرده و در ستون خواسته نیز به طور واضح رای مورد اعتراض را که رای هیات رسیدگی بتخلفات اداری بوده تصریح ننموده لذا هر دو پرونده اشتباهاً به شعبه تجدیدنظر دوم دیوان عدالت اداری ارجاع و سپس بادستور ریاست محترم کل به شعبه هشتم تجدیدنظر ارسال شده ‌است و این شعبه در مورد پرونده کلاسه ت8/81/195 طی نامه مورخ 1381/07/04 بدوی بودن دادخواست شاکی را به محضر ریاست محترم کل دیوان اعلام ولکن در پرونده کلاسه ت8/81/194 خواسته شاکی را اعتراض به رای صادره از شعبه 11 دیوان تلقی و رای بر تایید آن صادر نموده ‌است. بعد از تذکر شاکی و بررسی مجدد پرونده مشخص گردید که پرونده کلاسه ت8/81/194 نیز مثل پرونده کلاسه ت8/81/195 مربوط به شعبه بدوی بوده که اشتباهاً به شعبه تجدیدنظر ارجاع و مورد رسیدگی قرارگرفته است بنابراین با توجه به وقوع اشتباه مستنداً به تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داریم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

خواسته شاکی به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 2489 مورخ 1378/05/30 آن هیات وتقاضای نقض رای مذکور بوده که از طرف شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان اشتباهاً تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شعبه بدوی دیوان تلقی شده و براساس آن مبادرت به صدور دادنامه شماره 43 مورخ 1381/06/25 گردیده است بنابراین با احراز وقوع اشتباه دادنامه مذکور به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه 12 بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع