نظریه مشورتی شماره 7/1400/611 مورخ 1400/06/15

تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/611
شماره پرونده: 1400-3/1-611 ح

استعلام:

4- با توجه به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد از طرفی وفق ماده 12 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه کلیه آگهی‌های لازم در فرایند اجرای احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می‌شود حال با توجه به دستورالعمل صادره آیا نیازی به چاپ مجدد آگهی در روزنامه محلی می‌باشد و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 175، 176 و 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24؛ به‌ویژه تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه مزبور و ماده 12 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24، انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه به منزله انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و انتشار الکترونیک کافی و معتبر است. بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشر به محلی و غیرمحلی منتفی است؛ بنابراین در فرض سوال با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست.

منبع