انجام دستور قضایی توقیف خودرو در حوزه قضایی دیگر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

انجام دستور قضایی توقیف خودرو در حوزه قضایی دیگر

پرسش

مقام قضایی شهرستان بابلسر دستور توقیف خودرویی را برای پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می کند و موضوع توقیف خودرو در سامانه پلیس راهنمایی ثبت می‌شود. با توجه به دستور مذکور، در صورتی که مرجع انتظامی شهرستان ساری خودرو را مشاهده کند، آیا می‌تواند نسبت به توقیف خودرو اقدام نماید و در صورت توقیف خودرو و تقاضای آزادی آن توسط دارنده، وظیفه دادسرای ساری در صورتی که نیابت صادر نشده باشد چیست؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه توقیف خودرو در سامانه با استناد بر تصمیم مقام قضایی ثبت شده است ضابطین هر حوزه قضایی، در صورت مشاهده خودرو، مجاز به توقیف می‌باشند.
بدیهی است چنانچه صاحب خودرو تقاضایی در جهت رفع توقیف داشته باشد و تقاضای خود را به مرجع توقیف کننده تسلیم کند تقاضای موصوف جهت تصمیم مقتضی به مرجع دستور دهنده ایفاد خواهد شد. نتیجتاً نظر اکثریت در حد استنتاج اشعاری تأیید می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به فرض سوال که مقام قضایی دستور توقیف خودرو را صادر و موضوع توقیف در سامانه سراسری پلیس راهنمایی ورانندگی ثبت شده است؛ لذا چنانچه خودرو در حوزه قضایی دیگر کشف شود و ضابطین خودرو را مشاهده کنند، می بایست براساس دستور نسبت به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ اقدام نمایند. اگرچه ضابطین هر حوزه قضایی طبق دستور مقام قضایی محل حوزه ماموریت خود اقدام می نمایند نه مقام قضایی دیگر؛
اما با توجه به اینکه موضوع توقیف خودرو در سامانه سراسری ثبت شده است، لذا ضابطین هر حوزه ای که خودرو در آن محل کشف شده باشد، باید بر اساس دستور خودرو را توقیف کنند. اما نکته دیگر آن است که دارنده یا مالک خودرو در جهت پی گیری موضوع و اقدام در جهت رفع توقیف، باید به مرجع قضایی صادرکننده دستور مراجعه کند و مقام قضایی محل کشف خودرو تکلیفی در این خصوص ندارد، چراکه نیابت صادر نشده است.چنانکه براساس ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری جرم در حوزه قضایی دیگر کشف شود مقام قضایی تحقیقات و اقدامات مقتضی را انجام می دهد.

نظر اقلیت

با توجه به فرض سوال که دستور از حوزه قضایی دیگر صادر شده است و ضابطین هر حوزه تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی حوزه محل مأموریت خود انجام وظیفه می کنند؛ لذا ضابطین شهرستان ساری حق توقیف خودرو ندارند. چنانکه حسب ماده 56 و57 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان مکلفند طبق مجوز عمل نمایند.

منبع
برچسب‌ها