مرجع صالح در رسیدگی به اتهام جعل نام تجاری و استفاده از آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه جعل نام تجاری و استفاده از آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای الف. ط. به اتهام جعل سند رسمی و گواهی ثبت علامت تجاری اداره مالکیت صنعتی و استفاده از سند مجعول حسب گزارش معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی کاشان تحت پیگرد سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است که شعبه دوم سازمان مذکور کاشان به موجب قرار مورخ 1394/01/31 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کاشان اعلام نظر کرده است در این مرحله از دادرسی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مذکور به موجب قرار مورخ 1394/04/31 با استناد به ماده 179 آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ناظر به ماده 59 قانون مذکور با سلب صلاحیت خویش، به صلاحیت دادسرای تهران اعلام عقیده و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است که شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه 19 تهران نیز موضوع را از مصادیق قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری نداشته و به موجب قرار شماره --- - 1394/06/22 خود را صالح ندانسته و با حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی تهران و کاشان به نحوی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب‌یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و عنوان فعل ارتکابی متهم که جعل نام تجاری و استفاده از سند مجعول می‌باشد موضوع از مصادیق بارز قانون ثبت اختراعات و علائم و نام‌های تجاری بوده لذا با استناد به ماده 59 قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و با رعایت ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید نظر دادسرای کاشان و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها