وضعیت اعتبار بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نسخ نشده است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام اقای ر. م. دائر به فک پلمپ واحد صنفی جگر سرا موضوع گزارش کلانتری 161 تهران دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه صورتجلسات فک پلمپ غیر قانونی و عکس های تهیه شده از محل صنف جگر سرای...که در رونوشت مطابق برگ اول پرونده پلمپ و متهم اقدام به فک پلمپ نموده است و ملاحظه مدافعات متهم به شرح لایحه تقدیمی نامبرده که به شماره 372 ثبت وضمیمه پرونده می‌باشد و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی بزه انتسابی را محرز دانسته مستند به ماده 563 از قانون مجازات مصوب 75 و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت وجدول تعرفه های خدمات قضایی متهم را به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکزاستان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -محمد احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395/04/14 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن اتهام آقای ر. م. دائر بر فک پلمپ واحد صنفی جگر سرا به شرح و استدلال مندرج در دادنامه محرز تشخیص گردیده و به استناد ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (در تایپ دادنامه سهوا 563 قید گردیده) و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم گردیده است این دادنامه در مهلت قانونی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق الذکر ثبت گردیده هیات دادگاه پس از تهیه گزارش از پرونده و مداقه در اوراق آن ملاحظه می‌گردد که ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید یا به اساس آن خدشه ای وارد نماید ارائه نگردیده وبر دادنامه معترض عنه از جهت احراز بزهکاری تجیدنظرخواه و تطبیق اقدام مجرمانه با عنوان جزایی اشکالی مترتب نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از بندهای ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منطبق نبوده اما هیات دادگاه تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف مجازات می داند لذا به استناد بند الف ماده 455 و ماده 459 قانون مذکور با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و تخفیف جزای نقدی وی به مبلغ بیست میلیون ریال دادنامه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمدحسن شیخی پور

منبع
برچسب‌ها