مرجع رسیدگی به دعوی الزام به تخریب ساختمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی الزام به تخریب ساختمان به دلیل احداث آن برخلاف اصول و مقررات، در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ح. ع. در دادخواستی به طرفیت آقای ع. ق. الزام اورا به تخریب بنای احداثی وخسارات واردشده خواستارشده است. شعبه دوم دادگاه عمومی بندرعباس به موجب قرار شماره --- - 1393/10/23 رسیدگی به موضوع را درصلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری دانسته با نفی صلاحیت ازخود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورفرستاده است. متن قراردادگاه درهنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس به اعتبار صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به گونه ای که در قرارآن دادگاه بازتاب یافته است و با عنایت به ماده مرقوم صائب به نظرمی رسد مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی به تایید قرارموصوف اعلام نظرمی شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها