ماده 10 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

این قانون از سال تحصیلی (1394 - 1393) در صورت اجرائی شدن تبصره (5) ماده (5) لازم‌ الاجراء می ‌باشد.