جدا زندگی کردن زن و شوهر و داشتن پرونده های متعدد به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

جدا زندگی کردن زن و شوهر و داشتن پرونده های متعدد به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج

پرسش

آیا جدا زندگی کردن طولانی‌مدت و مطرح بودن پرونده‌های متعدد بین زوجین به لحاظ داشتن آثار مخرب در زندگی زناشویی می‌تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال تحقق عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی که حق درخواست طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، باید ناشی از رفتار زوج باشد و مواد 1129 و 1130 قانون مدنی مبین آن است که منشأ تحقق عسر و حرج منتهی به تحقق حق درخواست طلاق برای زوجه باید منتسب به رفتار متقابل هر دو طرف باشد، عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی محقق نمی‌شود.

نظر اکثریت

اینکه زوجین در مدت طولانی از هم جدا زندگی می‌کنند و پرونده‌های متعدد علیه یکدیگر داشته باشند، یعنی وجود اختلاف بین زوجین محرز باشد، از مصادیق عسر و حرج است و اگر این امر با اظهار کراهت زوجه باشد به‌ طریق‌ اولی می‌تواند مصداق عسر و حرج زوجه باشد و موارد مندرج در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی حصری نیست بلکه تمثیلی است و صرف کراهت زوجه به همراه دلایل فوق، یعنی جدایی طولانی‌ مدت و مطرح بودن پرونده‌های متعدد می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

نظر اقلیت

در مواردی که پرونده‌های مطروحه ناشی از اعمال و رفتار مرد باشد و تقصیر به عهده مرد باشد، می‌تواند مصداق عسر و حرج باشد و اگر زن مقصر باشد و ترک زندگی کند و اعمال و رفتار خودش سبب تشکیل پرونده باشد نمی‌توان از مصادیق عسر و حرج باشد. باید عسر و حرج را ثابت کنیم و اگر زوجه زندگی را رها کند و برود و خودش مقصر باشد اگرچه کراهت شدید داشته باشد عسر و حرج نیست.

منبع
برچسب‌ها