ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

وظایف رئیس کمیسیون به شرح زیر است:
الف- اداره جلسات کمیسیون
ب- ابلاغ مصوبات پس از تأیید رئیس جمهور
ج- صدور احکام روسای شورای معین و کارگروه های تخصصی
د- ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی ربط
ه-- انتصاب دبیر کمیسیون