عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان های تابعه از جمله سازمان چاپ و انتشارات، جزء واحدهای دولتی بوده و کارکنان آن مشمول قانون کار نمی‌باشند.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به دلالت نامه شماره 0945/2625/90 /س مورخ 1390/04/08 سازمان چاپ و انتشارات وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد و با توجه به اینکه سازمان اوقاف در زمره واحدهای دولتی است و حسب حکایت لیست بیمه پردازی برگ... و... پرونده شاکیه از تاریخ... در سازمان چاپ و انتشارات اشتغال داشته و دارای سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشد و با عنایت به نامه شماره... شعبه --- تامین اجتماعی خطاب به اداره کل غرب تهران بزرگ نامبرده کارمند سازمان چاپ و انتشارات می‌باشد، علیهذا به موجب ماده 188 قانون کار سازمان اوقاف و امور خیریه مشمول مقررات قانون کار نبوده و از طرفی شاکیه دلیلی بر شمول مقررات قانون کار در طول دوران اشتغال ارائه ننموده است، بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 مجلس شورای اسلامی و 92 مجمع تشخیص مصلحت نظام ظرف 20 روز پس از ابلاغ در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - حسینی طباطبائی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی برمخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تقوی - خضرایی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها