رای شماره 902 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9900053 شماره دادنامه: 9909970906010902 تاریخ: 5/8/99

شاکی: آقای محمد غلامی دازمیری

طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی توانیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم از قسمت الف بخشنامه شماره 9482؍222؍98 مورخ 27؍11؍1398 مدیرکل منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر

شرکت توانیر در ارتباط با مدرک تحصیلی قابل قبول موضوع ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام به صدور بخشنامه کرده است که شاکی نسبت به قسمتی از آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت:

الف- بر اساس رای شماره 775 مورخ 5؍12؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدارک تحصیلی با عناوین داخلی یا معادل یا دارای ارزش استخدامی صادره از کلیه دانشگاه ها، موسسات آموزشی، موسسات آموزشی صنعت آب و برق و غیره به عنوان مدارک تحصیلی معادل تلقی می‌شود.

-کارکنان دارای مدارک مذکور در صورت قبولی در آزمون جامع، مشروط بر اصلاح و صدور گواهینامه مدرک تحصیلی جدید بدون ذکر عنوان معادل در همان مقطع و با ارائه گواهینامه مقطع تحصیلی بالاتر بدون درج عنوان معادل، می‌توانند با رعایت سایر شروط از امتیازات مقطع تحصیلی ارائه شده بهره مند گردند.

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت توانیر طی بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته مدرک کارمند دارای کارشناسی ارشد معادل حتی در صورت شرکت در آزمون جامع و قبولی در صورتی قابل قبول است که در آن مدرک کلمه معادل حذف شده باشد که این امری غیر ممکن بوده و هیچ دانشگاهی چنین کاری را انجام نمی دهد و قبولی در آزمون جامع مکمل مدرک معادل بوده و بر این اساس اجازه تحصیل مقطع بالاتر داده می‌شود و رای شماره 775 مورخ 5؍12؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شامل کسانی نیست که علاوه بر مدرک معادل در آزمون جامع نیز قبول شده باشند فلذا این بخشنامه مغایر رای مذکور و ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: دادنامه شماره 1777 مورخ 15؍8؍1397 هیات عمومی مقرر نموده ماده 103 قانون مدیریت قابل تعمیم به مدارک معادل نمی‌باشد و دادنامه شماره 775 مورخ 5؍12؍1392 هیات عمومی نیز مصوبه ای را که مدارک معادل را از مصادیق عبارت "تحصیلات دانشگاهی و بالاتر" مقرر کرده بود ابطال نموده است و گواهی های صادره از سوی سازمان سنجش صرفاً ناظر بر امکان ادامه تحصیل در دوره های تحصیلی بالاتر می‌باشد و اشاره ای به حذف یا تغییر عنوان معادل از مدرک تحصیلی ندارد و بخشنامه مورد شکایت در راستای آراء هیات عمومی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دستگاه های اجرایی می‌توانند کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی را با داشتن 35 سال سابقه خدمت به شرط دارا بودن تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر بازنشسته نمایند، ثانیاً مستفاد از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1777-15؍8؍1397 و 775-7؍11؍1392 و 321 مورخ 23؍2؍1399، در ارتباط با حکم مقرر در ماده 103 قانون مذکور مدارک معادل قابل پذیرش نمی‌باشد و بخشنامه مورد شکایت در راستای قانون و اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ثالثاً مصوبه مورخ 4؍11؍1382 شورای گسترش آموزش عالی در خصوص امکان ادامه تحصیل دارندگان مدارک معادل به شرط قبولی در آزمون جامع صرفاً در خصوص ادامه تحصیل در مقطع بالاتر در مراکز دانشگاهی بوده و قابل تسری به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و رابعاً قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 15؍2؍1399 که موخر بر بخشنامه مورد شکایت می‌باشد پذیرش مدرک معادل را صرفاً در مورد ایثارگان مجاز شناخته است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون حاکم در زمان وضع نداشته است، لذا رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها