نظریه مشورتی شماره 7/95/3054 مورخ 1395/11/25

تاریخ نظریه: 1395/11/25
شماره نظریه: 7/95/3054
شماره پرونده: 1891-1/168-95

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس مقررات ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از نو آوری های این قانون می‌باشد امکان طرح دعوی به صورت شفاهی و بدون صدور کیفرخواست پیش بینی گردیده لطفا با توجه به فلسفه وضع این ماده و نیز واگذاری اخذ تامین مناسب از متهم به دادگاه بر اساس قسمت اخیر ماده قانونی مذکور در خصوص سوالات مطروحه نظر مشورتی خود را اعلام فرمائید
1- چنانچه به تشخیص مقام تعقیب تحقیقات مقدماتی کامل باشد آیا نیازی به اخذ دفاع و آخرین از متهم می‌باشد؟
در صورت اعتقاد به لزوم اخذ دفاع و آخرین دفاع نیازی به صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از عبارت «تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد» مذکور در ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام مجموعه اقدامات موضوع ماده 90 این قانون است که باید از سوی بازپرس یا سایر مقامات قضایی دادسرا صورت پذیرد ولکن در خصوص صدور قرار تأمین کیفری با توجه به استثناء آن به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 86 قانون فوق‌الذکر ضرورتی به صدور آن برای متهم در دادسرا وجود ندارد. در مورد صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده در صورتی قابل طرح در دادگاه کیفری صالح است که دادستان و بازپرس بر احراز بزهکاری متهم، توافق داشته باشند و احراز این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است که متعاقباً دادستان می‌تواند رأساً یا با درخواست بازپرس پرونده ای را بدون صدور کیفرخواست و با ادعای شفاهی مطابق بند ب ماده 335 قانون ماراالذکر در دادگاه کیفری مطرح نماید.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)