ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم

موضوع

ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه

پرسش

در صورتی که از متهمی کفالت یا وثیقه اخذ گردد و سپس حضور متهم در دادسرا ضروری تشخیص داده شود و به وثیقه‌گذار یا کفیل ابلاغ شود تا متهم را معرفی نماید و وی متهم را معرفی ننموده باشد، آیا برای درخواست ضبط وجه‌ الکفاله یا وجه‌ الوثاقه می‌بایست بدواً دستور جلب متهم را صادر نمود یا بدون دستور جلب متهم می‌توان وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه را ضبط نمود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح مواد 224 و 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که شرط لزوم معرفی محکوم‌علیه از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار را احضار قبلی متهم (محکوم‌علیه) دانسته است، از این رو شرط صدور دستور به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه، احضار قبلی محکوم‌علیه و تخطی کفیل یا وثیقه‌گذار از معرفی وی (محکوم‌علیه) است و صدور دستور جلب شرط نمی‌باشد. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان سمیرم استان اصفهان در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/98/10 مورخ 1398/2/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.)

نظر اکثریت

ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه نیاز به جلب سابق دارد. نظریه مشورتی شماره 3440/94/7مورخ 94/12/12 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است. ضمن این که طبق آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» می‌توان گفت به شخصی که محسن است مثل ضامن سخت نباید گرفت.

نظر اقلیت

ضبط وجه‌الکفاله و وجه‌الوثاقه نیازی به جلب متهم ندارد. با توجه به مفاد مواد 230 و 500 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 جلب به عنوان مقدمه ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه عنوان نشده ولی همزمان با احضار از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار می‌توان جلب متهم را نیز صادر نمود.

نظر ابرازی

با توجه به ماهیت قرار تأمین و فلسفه وجودی آن و با عنایت به مواد 217 و 229 قانون آئین دادرسی کیفری ابتداء برای محکوم علیه احضاریه صادر می‌شود و سپس اگرنتیجه ای نداشت از طریق کفیل و وثیقه گذار اقدام می‌گردد.

منبع
برچسب‌ها