فرجام خواهی از دعوی تقسیم ترکه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصمیم دادگاه در دعوی تقسیم ترکه، غیرمالی بوده و قابل فرجام خواهی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ن. الف.م. به وکالت از الف. ن.ف. و بالواسطه از ج. ت.ف. و م.، و غیره به طرفیت آقای م. ش-. دادخواست تقسیم ترکه مرحوم ف.الف. و مرحومه خ. ج. تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی جغتای به کلاسه --- ثبت و آقایان ج. خ. و م.د به وکالت از خوانده معرفی شده اند و دادگاه پس از اخذ گواهی های حصر وراثت و استعلام ثبتی و ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه وی (ص 62 تا 66 ) و اعتراض آقای خ. وکیل خوانده به این نظریه (ص 71 ) طبق دادنامه شماره --- - 1393/07/09 حکم به تقسیم ترکه صادر کرده است (ص 85 ) وکلای خوانده نسبت به این رای فرجام خواهی کرده اند (ص 98 ) که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/11/11 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بخصوص مفهوم مخالف ماده 367 آن، چون احکام دادگاه‌های بدوی صادره در دعاوی غیرمالی بجز موارد مستثنی شده در بند 2 ماده مرقوم قابل فرجام تلقی نشده و تصمیم دادگاه در تقسیم ترکه غیرمالی است لذا فرجام خواهی به عمل آمده فاقد مجوز قانونی بوده و رد می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

علی معینی - احمد کریم زاده

منبع

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها