‎‎‎ماده 29 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

هر ذی ‌نفع می ‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن ‌طرح یا قائم ‌مقام قانونی او نیست‌. مفاد قسمت‌اخیر ماده (18) در این خصوص نیز اعمال می‌ شود.