تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل اشتباه شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی، به علت اشتباه در صدور پایانکار توسط شهرداری و اصلاح آن باشد، عدم انجام تعهد به علت خارج از اراده شخص محسوب می‌شود و با توجه به اینکه هدف از حضور در دفتر خانه امکان تنظیم سند است وبر فرض حضور خوانده در موعد مقرر، امکان تنظیم سند به دلیل عدم اصلاح پایانکار و تفکیک پلاک ثبتی موصوف فراهم نبوده، وجه التزام تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/09

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. خ. با وکالت آقای س. ر. به طرفیت آقای ن.الف. ی. به خواسته مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد مورخ 24 / 9 / 93 به مبلغ 255/000/000 ریال بانضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه وکیل خواهان توضیح داده موکل به موجب بیع نامه پیوست یک دستگاه آپارتمان واقع در شهریار بلوار رسول اکرم خیابان درختی به قیمت 850/000/000 ریال از خوانده خریداری نموده است با اینکه موکل قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت کرده و مابقی را نیز طبق مبایعه نامه قرار بوده هنگام تنظیم سند در دفتر خانه پرداخت نماید اما خوانده تخلف وعده می کند و در تاریخ 30 / 5 / 1394 در دفتر خانه حضور پیدا نمی کند و گواهی عدم حضور دفتر خانه 30 شهریار ضمیمه است ومقرر می‌شود در صورت عدم حضور مبلغی بابت خسارت قراردادی بپردازد لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا ومبلغ قرارداد 30 % از کل ثمن است خوانده در جلسه مورخه 5 / 10 / 1394 پاسخ داده من تمامی اقدامات را در جهت انجام تعهد انجام دادم ودلیل عدم حضور در دفتر خانه مشکلات اداری بود چون ملک من عقب نشینی داشت در پروانه ساخت نوشته نشده بود و پایانکار بدون اصلاحیه مذکور صادر شده بود که با تلاش اینجانب شهرداری پایانکار را اصلاح کرد و در مورخه 8 / 4 / 94 پایانکار صادر شده وچون این اشتباه در شهرداری شده بود و بدون اصلاح پایانکار امکان تفکیک و تنظیم سند وجود نداشت لذا اینجانب در تاخیر تنظیم سند اختیاری نداشته ام دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده ونظر به اینکه مطابق ماده 227 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود ونظر به اینکه علت تاخیر در تنظیم سند به نام خواهان اشتباه در صدور پایانکار بوده که شهرداری طی نامه مورخه 28 / 7 / 1394 به شماره 32683 خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهریار پایانکار صادره به شماره 14774 مورخ 8 / 4 / 94 را در خصوص پلاک ثبتی --- اصلاح نموده و در مورخه 8 / 4 / 1394 نیز پایانکار صادر شده و این تاخیر ناشی از اشتباه در صدور پروانه ساخت بوده که اصلاحیه مذکور مد نظر قرار نگرفته است و نظر به اینکه هدف از حضور در دفتر خانه امکان تنظیم سند بوده وبر فرض حضور خوانده امکان تنظیم سند بدلیل عدم اصلاح پایانکار و تفکیک پلاک ثبتی موصوف برای خوانده فراهم نبوده لذا دفاع خوانده موجه است و عدم انجام تعهد به علت خارج بوده لذا ادعای خواهان در محکومیت وی به پرداخت خسارت قانونی نبوده ومستندا به ماده 227 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد./ج

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار- محمد رسول ابراهیمی آزاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

آقای م. خ. به طرفیت آقای ن.الف. ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/9 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار مشعربرصدور حکم بربطلان دعوی مطالبه وجه التزام بواسطه وجود علت خارجی خارج ازاراده متعهد برعدم انجام به موقع تعهد برحضوردردفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سندرسمی مورد معامله دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعارونهایتاٌ صدوررای به محکومیت تجدیدنظرخوانده تقدیم نموده‌اند توجهاٌ به مفاد دادخواست ومنضمات تقدیم شده ومفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه ومفادلایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس ازرویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وسایرمحتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل وموجه که موثر درمقام بوده وموجبات نقض دادنامه معترض عنه رافراهم آورد ارائه واعلام نگردیده است وتوجهاٌ به اینکه دادنامه یادشده بارعایت مقررات شکلی وماهوی صادرگردیده وعاری ازمنقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی راواردندانسته وبارد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسه به استناد ماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر راتایید واعلام مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - سید حسین حسینیان

منبع
برچسب‌ها