اعتراض اداره منابع آب، نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/07
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

اعتراض اداره منابع آب، نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی

پرسش

آیا اداره منابع آب، حق اعتراض نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی را در محاکم عام دادگستری دارد یا رای کمیسیون مذکور نسبت به اداره فوق قطعی است؟

نظر هیات عالی

با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، حق اعتراض از رای و تصمیم کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در شعب دیوان عالی کشور، صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به طرح شکایت علیه دولت نموده‌اند، داده شده و وزارت نیرو حق اعتراض نسبت به آرای کمیسیون‌های تخصصی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را ندارند و تصمیمات کمیسیون‌های یادشده نسبت به دولت قطعی است.

نظر اکثریت

رای کمیسیون مذکور از ناحیه اداره منابع آب قابلیت اعتراض ندارد زیرا؛ 1- حسب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، حق اعتراض فقط به اشخاص داده شده است و ذکری از حق اعتراض برای اداره منابع آب نشده است. 2- صلاحیت به‌ موجب قانون ایجاد می‌شود و به حکم قانون می‌باشد؛ لذا مرجع عام رسیدگی به تظلمات نیز می‌بایست به‌ موجب قانون باشد. 3- صلاحیت عام محاکم، به‌موجب صلاحیت خاص کمیسیون تخصیص خورده است. 4- قانون‌گذار رسیدگی به امر مذکور که امری تخصصی می‌باشد را در صلاحیت کمیسیون مذکور قرار داده است. 5- رای وحدت رویه مذکور (699) فقط ناظر به ماده 77 قانون شهرداری بوده و در موارد دیگر نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت.

نظر اقلیت

در صورتی که مالک معترض باشد، با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پرونده بهره‌برداری و اصل 173 قانون اساسی، مرجع اعتراض دیوان عدالت اداری می‌باشد و در صورت اعتراض اداره منابع آب، با توجه به اینکه حسب اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و با توجه به وحدت ملاک از رای وحدت رویه 699 - 86/3/22، هیات عمومی دیوان عالی کشور، اداره مذکور حق اعتراض نسبت به رای کمیسیون داشته و مرجع رسیدگی به آن دادگستری می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها